Kort om undersøkelsen (2012)

Undersøkelsen om kommunal organisering ble gjennomført for sjette gang våren 2012. NIBRs rapport sammenligner 2012-undersøkelsen med tilsvarende tidligere undersøkelser som ble gjennomført i 1995, 1996, 2000, 2004 og 2008.

Et generelt inntrykk er at organiseringen av kommunene er rimelig stabil. Noen av utviklingstrekkene fra 2008 holder fram:

  • Kommunene tak stadig mer i bruk ulike former for innbyggerdialog. Internett og sosiale medier blir viktigere i kommunikasjonen med innbyggerne. 
  • Bruk av markedsmekanismer holder fram. Konkurranseeksponering av ulike tjenesteområder er mer utbredt.
  • Kommunal sektor formaliserer i større grad tiltak for arbeidsmiljø og personaladministrasjon på alle tjenesteområde.
  • Tonivåmodellen er mindre utbreidd enn ved undersøkinga i 2008.
  • Nær alle kommunane (95 prosent) har ordførar som arbeidar på heiltid

350 av landets kommuner har svart på undersøkelsen. Det er dels store variasjoner mellom fylkene når det gjelder svarprosenten. Undersøkelsen  er nærmere dokumentert i rapporten. I rapporten ligger også spørreskjemaet som ligger til grunn.

Innholdet i nettløsningen er informasjonen i spørreskjemaene som er fylt ut av de 350 kommunene som har svart på undersøkelsen. Kommunene som ikke har svart på undersøkelsen er ikke å finne i nettløsningen. ”X” betyr at kommunene har krysset av på det gjeldende svaralternativet. Der kommunene ikke har svart på spørsmålet, eller ikke skal svare på spørsmålene, fremstår dette som ubesvart.

Til toppen