Høringsinstanser

Høringsliste

Kommuner
Fylkeskommer
Fylkesmenn
Departementer
Longyearbyen lokalstyre


Riksrevisjonen
Kommunerevisjoner
Fylkesrevisjoner
Distriktsrevisjoner


Statistisk sentralbyrå
Sivilombudsmannen
Forbrukerrådet
Forbrukerombudet
Statens nærings –og distriktsutviklingsfond
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Vergemålsutvalget
Skattedirektoratet


Universitetet i Oslo
Universitetet i Bergen
Universitetet i Trondheim
Universitetet i Tromsø
Norges handelshøyskole
Handelshøyskolen BI
Norges forskningsråd


Norges bank
Kommunalbanken
Kommunal landpensjonskasse


Kommunenes sentralforbund
Næringslivets hovedorganisasjon
Finansnæringens hovedorganisasjon
Sparebankforeningen
Norsk arbeidsgiverforening for virksomheter med offentlig tilknytning


Norges kommunerevisorforbund
Den norske revisorforening
Norges statsautoriserte revisorers forening
Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skatteinnfordring
Landsorganisasjonen i Norge
Norsk kommuneforbund
Akademikerne
Kommunalansattes fellesorganisasjon
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund


Norges autoriserte regnskapsføreres forening
Norsk rådmannsforum
Den norske advokatforening
Norsk journalistlag
Norsk presseforbund
Norsk redaktørforening