Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver:

Høringsinstanser
Kommuner
Fylkeskommuner
Fylkesmenn
Registrerte politiske partier
Fylkeslandbruksstyrene
Statens utdanningskontorer
Kommunerevisjoner
Fylkesrevisjoner
Sametinget
Departementene
Interne avdelinger i Kommunal- og regionaldepartementet
Sysselmannen på Svalbard
Longyearbyen lokalstyre
Riksrevisjonen
Norges bank
Riksarkivet
Statistisk sentralbyrå
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for naturforvaltning
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Sosial- og helsedirektoratet
Rusmiddeldirektoratet
Utdanningsdirektoratet
Aetat Arbeidsdirektoratet
Skattedirektoratet
Toll- og avgiftsdirektoratet
Kystdirektoratet
Fiskeridirektoratet
Utlendingsdirektoratet
Vegdirektoratet
Barneombudet
Forbrukerombudet
Likestillingsombudet
Sivilombudsmannen
Konkurransetilsynet
Statens forurensningstilsyn
Statens helsetilsyn
Kredittilsynet
Mattilsynet
Kommunenes sentralforbund
Statskonsult
Kommunalbanken
Husbanken
Forbrukerrådet
Kommunal landspensjonskasse
Likestillingssenteret
FAFO
Norges forskningsråd
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
Institutt for samfunnsforskning (ISF)
Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)
Rokkansenteret
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen NAVO
Fagforbundet
Finansnæringens hovedorganisasjon
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon
Kommunalansattes fellesorganisasjon
Landsorganisasjonen i Norge
Norsk journalistlag
Norsk presseforbund
Norsk redaktørforening
Norsk sykepleierforbund
Næringslivets hovedorganisasjon
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund
Kulturminnevernets fellesorganisasjon
Private barnehagers landsforbund
Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skatteinnfordring
Friluftsrådenes landsforbund
Norges bondelag
Norges idrettsforbund
Norges kommunerevisorforbund
Norsk bedriftsforbund
Norsk kommunalteknisk forening
Den norske tannlegeforening
Den norske lægeforening
Norsk pensjonistforbund
Norsk rådmannsforum
Utdanningsgruppens hovedorganisasjon
Den norske advokatforening
Den norske dommerforening
Den norske revisorforening
Juristforeningen
Kirkerådet
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Statens råd for funksjonshemmede
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Mental helse Norge
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Norges blindeforbund
Norges døveforbund
Norges handikapforbund
Norsk pasientforening
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Samarbeidsorganet for funksjonshemmedes organisasjoner c/o Norges Handikapforbund
Elevorganisasjonen
Foreldreutvalget for grunnskolen
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner
Samarbeidsrådet for yrkesopplæring
Voksenopplæringsforbundet
Rådet for fagopplæring i arbeidslivet
Kompetansesenteret for likestilling
Norsk forening for bolig- og byplanlegging
Innovasjon Norge
Offentlige familivernkontorers organisasjon
NORVAR – Norsk VA-verk forening