Høringsinstanser

Administrativt forskningsfond (AFF)

Akademikernes Fellesorganisasjon

Alle kommuner

Arbeidernes Opplysningsforbund

Arkitektenes Fagforbund (AFAG)

Arkitekthøgskolen i Oslo

BAE-rådet

Bedriftsforbundet

Bergen Arkitektskole

Bergindustriens Landssammenslutning

Betongindustriens Landsforening (BLF)

Boligprodusentenes Forening

Brannfaglig fellesorganisasjon

Brannvernsamarbeidet Mur og Betong

Bygg- og tømmermestrenes forening

Byggenæringens Landsforening (BNL)

Chr. Michelsens institutt

Deltasenteret

Den Norske Advokatforening

Den Polytekniske Forening

Den Polytekniske Høgskolen

Departementene

Det Kgl.Selskap for Norges Vel

Det Norske hageselskap

Det Norske skogselskap

Det Norske Veritas

Direktoratet for arbeidstilsynet

Direktoratet for naturforvaltning

EL & IT-Forbundet

Elektroinstallatørenes Landsforbund

Energiforsyningens Fellesorganisasjon

Enova

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA)

FAFO

Fagforbundet

Feiermesternes Landsforening (FLF)

Fellesforbundet

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Folkeuniversitetet

Forbrukerrådet

Foreningen Næringseiendom

Forsikringsselskapenes Godkjenningsnemnd (FG)

Forsvarets bygningstjeneste (FBT)

Fortidsminneforeningen

Forum for byggesak

Forum for Natur- og friluftsliv (NFN)

Forum for Utvikling og Miljø

Friluftsrådenes Landsforbund

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Fylkeskommunene

Fylkesmennene

Geomatikkbedriftenes landsforening

GRIP senter

Grønn Byggallianse

Habitat Norge

Handels- og Servicenæringens Hovedorg. (HSH)

Handelshøyskolen BI

Heisleverandørenes Landsforening (HLF)

Heismontørenes fagforening

Husbanken

Huseierforeningen i Oslo og Akershus

Huseiernes Landsforbund

Høgskolen i Agder (HiA)

Høgskolen i Bergen (HiB)

Høgskolen i Gjøvik (HIG)

Høgskolen i Narvik

Høgskolen i Nord-Trøndelag

Høgskolen i Oslo

Høgskolen i Stavanger

Høgskolen i Sør-Trøndelag

Høgskolen i Telemark (HiT)

Høgskolen i Vestfold (HVE)

Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Ålesund

Høgskolen Stord/Haugesund

Hørselhemmedes Landsforbund (HLF)

Innovasjon Norge

Institutt for samfunnsforskning

ISIM - Institutt for Industriell Miljøforskning

Jernbaneverket

Jordforsk

Justervesenet

Kommunalansattes Fellesorganisasjon

Kommunenes Sentralforbund

Konkurransetilsynet

Kontrollrådet for betongprodukter

Kulde- og Varmepumpeentreprenørenes Landsforening (KELF)

Kuldebransjens samarbeidsutvalg

Kvinneuniversitetet Nord

Kystdirektoratet

Landbrukssamvirkets Felleskontor

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Luftfartsverket

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)

Mesterbrevnemnda

Mesterhus Norge

Miljøstiftelsen Bellona

Nasjonalbiblioteket

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Nordlandsforskning

Nordnorske entreprenørers serviceorg.

Nord-Trøndelagsforskning

Norges Arbeidslederforbund

Norges Astma- og Allergiforbund

Norges Blindeforbund

Norges Bondelag

Norges Brannskole

Norges Bygg- og eiendomsforening (NBEF)

Norges byggforskningsinstitutt

Norges Byggmesterforbund (NBF)

Norges Caravanbransjeforbund

Norges Eiendomsmeglerforbund

Norges Fiskarlag

Norges forskningsråd

Norges Handelshøyskole

Norges Handikapforbund

Norges Hytteforbund

Norges Ingeniørorganisasjon (NITO)

Norges Jordskiftekandidatforening

Norges Juristforbund

Norges Karttekniske Forbund

Norges Kvinne- og Familieforbund

Norges Miljøvernforbund

Norges Naturvernforbund

Norges Praktiserende Arkitekter (NPA)

Norges Skogeierforbund

Norges Takseringsforbund

Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Norges Vassdrag- og Energiverk (NVE)

Norsk Akkreditering

Norsk Bioenergiforening (NOBIO)

Norsk Brannbefals Landsforbund

Norsk Brannvernforening

Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund

Norsk Elvarmeforening

Norsk Faglærerlag

Norsk Fjernvarmeforening

Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Norsk Forening for Byggesak og Byggeplasstilsyn

Norsk Forening for Farlig Avfall NFFA

Norsk Heiskontroll

Norsk Impregneringskontroll

Norsk Institutt for by- og regionsforskning (NIBR)

Norsk Institutt for kulturminneforskning NIKU

Norsk Institutt for luftforskning (NILU)

Norsk Institutt for vannforskning (NIVA)

Norsk Kommunalteknisk forening

Norsk Pensjonistforbund

Norsk Rådmannsforum

Norsk Sirkus- og Tivolieierforening

Norsk Treteknisk Institutt

Norsk VA-verkforening (NORVAR)

Norsk Ventilasjon og Energiteknisk Forening (NVEF)

Norsk VVS - Energi- og Miljøteknisk Forening

Norske Arkitekter for Bærekraftig Utvikling (NABU)

Norske Arkitekters Landsforbund (NAL)

Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)

Norske Byggvareprodusenters Forening (NBF)

Norske Fiskeoppdretteres forening

Norske Landskapsarkitekters Forening (NLA)

Norske Murmesteres Landsforening (NML)

Norske Reindriftssamers Landsforbund

Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS (NRL)

Norske Samers Riksforbund

Norske Sivilingeniørers Forening (NIF)

Norske Siviløkonomers Forening

Norske Skiheisers Forening

Norske Trevarefabrikkers Landsforbund (NTL)

Norske Varmeisolatørers Forening (VIF)

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Næringsmiddelbedriftenes Landsforening (NBL)

Oljeindustriens Landsforening (OLF)

Oslo Bolig- og Sparelag (OBOS)

Oslo og omland friluftsråd

PBL 2000

Plastindustriforbundet

Prosessindustriens Landsforening (PIL)

Regjeringsadvokaten

Reindriftsforvaltningen

Reiselivsbedriftenes Landsforening (RBL)

Riksantikvaren

Rogalandsforskning

Rådet for fagopplæring i arbeidslivet

Rådgivende ingeniørers forening (RIF)

Samenes Landsforbund

SINTEF

Sivilingeniørutdanningen i Narvik

Skattedirektoratet

Skilt og dekorforeningen

Standard Norge

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)

Statens byggeskikkutvalg

Statens bygningstekniske etat (BE)

Statens eldreråd

Statens forurensningstilsyn (SFT)

Statens helsetilsyn

Statens kartverk

Statens landbruksforvaltning (SLF)

Statens råd for funksjonshemmede

Statens strålevern

Statsbygg

Statsskog

Stiftelsen for samf. og næringslivsforskn. (SNF)

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Takentreprenørenes Forening (TEF)

Tekniske Entreprenørers Landsforening (TELFO)

Teknisk-Naturvitenskapelig Forening (TEKNA)

Teknologibedriftenes Landsforening (TBL)

Teknologisk institutt

Transportøkonomisk Institutt

Treforedlingsindustriens Bransjeforening

Trelast og Byggevarehandelens Fellesorganisasjon (TBF)

Trelastindustriens Landsforening (TL)

Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Tromsø

Varme- og sanitærentreprenørenes forening

Vegdirektoratet

Veiledningsinstituttet i Nord-Norge (VINN)

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS

Østlandsforskning

Hvis høringsnotatet trenger egen innholdsfortegnelse, publiseres den som eget dokument til tilleggsspalten