Høringsinstanser

Aetat Arbeidsdirektoratet
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen NAVO
Barneombudet
Den norske advokatforening
Den norske dommerforening
Den norske revisorforening
Den norske tannlegeforening
Departementene
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for naturforvaltning
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Elevorganisasjonen
FAFO
Fagforbundet
Finansnæringens hovedorganisasjon
Fiskeridirektoratet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skatteinnfordring
Foreldreutvalget for grunnskolen
Friluftsrådenes landsforbund
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Fylkeskommuner
Fylkeslandbruksstyrene
Fylkesmenn
Fylkesvegsjefer
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon
Innovasjon Norge
Institutt for samfunnsforskning (ISF)
Interne avdelinger i Kommunal- og regionaldepartementet
Juristforeningen
Kirkerådet
Kommunal landspensjonskasse
Kommunalansattes fellesorganisasjon
Kommunalbanken
Kommunenes sentralforbund
Kommuner
Kompetansesenteret for likestilling
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Kulturminnevernets fellesorganisasjon
Kystdirektoratet
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Landsorganisasjonen i Norge
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner
Likestillingsombudet
Likestillingssenteret
Longyearbyen lokalstyre
Mental helse Norge
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Norges blindeforbund
Norges bondelag
Norges døveforbund
Norges fiskarlag
Norges forskningsråd
Norges handikapforbund
Norges idrettsforbund
Norges kommunerevisorforbund
Norges skogeierforbund
Norsk bedriftsforbund
Norsk bonde- og småbrukarlag
Norsk forening for bolig- og byplanlegging
Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
Norsk journalistlag
Norsk kommunalteknisk forening
Norsk pasientforening
Norsk pensjonistforbund
Norsk presseforbund
Norsk redaktørforening
Norsk rådmannsforum
NORVAR – Norsk VA-verk forening
NTNU
Næringslivets hovedorganisasjon
Offentlige familivernkontorers organisasjon
Politidirektoratet
Private barnehagers landsforbund
Registrerte politiske partier
Riksantikvaren
Riksarkivet
Riksrevisjonen
Rikstrygdeverket
Rokkansenteret
Rådet for fagopplæring i arbeidslivet
Samarbeidsorganet for funksjonshemmedes organisasjoner c/o Norges Handikapforbund
Samarbeidsrådet for yrkesopplæring
Sametinget
Sivilombudsmannen
Skattedirektoratet
Sosial- og helsedirektoratet
Statens forurensningstilsyn
Statens helsetilsyn
Statistisk sentralbyrå
Statskonsult
Toll- og avgiftsdirektoratet
Universitetet i Bergen + v/samfunnsvitenskaplig fakultet og juridisk fakultet
Universitetet i Oslo + v/samfunnsvitenskaplig fakultet og juridisk fakultet
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø + v/samfunnsvitenskaplig fakultet og juridisk fakultet
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsgruppens hovedorganisasjon
Utlendingsdirektoratet
Vegdirektoratet
Voksenopplæringsforbundet
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund