Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar:

Abelia
ABM-utvikling – Statens senter for arkiv, bibliotek og museum
Aetat – Arbeidsdirektoratet
Akademikerne
ANSA
Arbeidsforskningsinstiuttet
Avinor
BI
Blindeforbundet
Brønnøysundregistrene
Bømlo kommune
Bydel Alna, Oslo kommune
Datatilsynet
Direktoratet for naturforvaltning
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Eide kommune
Elevorganisasjonen
Fafo
Forbrukerrådet
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Herøy kommune
Høyskolen i Agder
Hørselshemmedes landsforbund
Hvaler kommune
IKT-Norge
Innovasjon Norge
IBM
Kompetansesenter for IT i helsesektoren – KITH
Kredittilsynet
Kriminalpolitisentralen KRIPOS
Kommunenes Sentralforbund (KS)
LO-stat
Lotteritilsynet
MBL (mediebedriftenes landsforbund)
Microsoft
Molde kommune
Nasjonalbiblioteket
Nasjonal IKT ved Helse Vest IKT AS
Nasjonalt senter for telemedisin
Nasjonal sikkerhetsmyndighet
NHH
NORAD
Norges forskningsråd
Norsk eiendomsinformasjon
Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk (NIMA)
Norsk helsenett
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
Norsk Regnesentral
Norsk senter for elektronisk pasientjournal
Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS)
Norsk studentunion
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Næringslivets sikkerhetsråd
Opera Software
Porsgrunn kommune
Post- og teletilsynet
Rikstrygdeverket
Røde Kors
Sametinget
Sarpsborg kommune
Seniornett
Senter for Seniorpolitikk
Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK)
Sintef IKT
Sogndal kommune
Studentenes landsforbund
Skattedirektoratet
Skattebetalerforeningen
Sosial- og helsedirektoratet
Statens bygningstekniske etat
Statens kartverk
Statens medieforvaltning
Statens råd for funksjonshemmede
Teknologirådet
Telenor
Tingvoll kommune
Toll- og avgiftsdirektoratet
Transparency International Norge
Unio
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Utdanningsdirektoratet
Vadsø kommune
Vestfold offentlige innkjøpssamarbeid
Vestlandsforskning
VOX - Norsk fjernundervisning
YS-stat
Økokrim