Høringsinstanser

Akademikerne
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
De Selvstendige Kommunale Pensjonskasser
Finansdepartementet
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Kommunal- og regionaldepartementet
Kommunal Landspensjonskasse
Konkurransetilsynet
KS
Kredittilsynet
LO
Oslo kommune
Spekter
Statens Pensjonskasse
Storebrand
Unio
Vital
YS