Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Barne- og likestillingsdepartementet
Finansdepartementet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justisdepartementet
Kultur- og kirkedepartementet
Kunnskapsdepartementet
Miljøverndepartementet
Fylkesmennene
Alta kommune
Bergen kommune
Kristiansand kommune
Oslo kommune
Porsanger kommune
Rana kommune
Ski kommune
Stavanger kommune
Stokke kommune
Tromsø kommune
Trondheim kommune
Vågan kommune
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Brønnøysundregistrene
Den Norske Stats Husbank
Forbrukerrådet
Husbankens klagenemnd
Kredittilsynet
Regjeringsadvokaten
Riksrevisjonen
Statens bygningstekniske etat (BE)
Statens lånekasse for utdanning
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Byggebæringens Landsforening
Den Norske Advokatforening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Huseiernes Landsforbund
Kommunenes Sentralforbund
Leieboerforeningen Oslo
Oslo Bolig og Sparelag (OBOS)
Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)
Sparebankforeningen