Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Departementene
Fylkesmennene
Fylkeskommunene v/ fylkesvalgstyrene
Kommunene v/ valgstyrene

Barneombudet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den norske Helsingforskomite
Direktoratet for forvaltning og IKT
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Ergo Group
Faglig forum for formannskapssekretærer
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi
Institutt for Samfunnsforskning
Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM)
KS - Kommunesektorens arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Medietilsynet

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (Nsm)
NORDEM
Norges Blindeforbund
Norges handikapforbund
Registrerte politiske partier
Statistisk sentralbyrå
Valgforum