Høringsinstanser

Departementene
Kommuner
Fylkeskommuner
Fylkesmenn

Aftenposten
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Barneombudet
Brønnøysundregistrene
Dagbladet
Dagens Næringsliv
Datatilsynet
Den norske advokatforening
Den norske dommerforening
Den norske Helsingforskomite
Den norske kirke
Den norske Revisorforening
Direktoratet for forvaltning og IKT
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
EDB Business Partner
Elevorganisasjonen
Ergo Group
Fagforbundet
Faglig forum for formannskapssekretærer
Fellesforbundet
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skatteinnfordring
Foreldreutvalget for grunnskolen
Forum for Kontroll og Tilsyn, FKT
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon
Helsedirektoratet
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi
Innvandrernes Landsorganisasjon, INLO
Interne avdelinger i Kommunal- og regionaldepartementet
Institutt for Samfunnsforskning
Kommunalansattes fellesorganisasjon
Konkurransetilsynet
Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM)
Kredittilsynet
KS - Kommunesektorens arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Landsorganisasjonen i Norge
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner
Likestillings- og diskrimineringsnemnda
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Likestillingssenteret
Longyearbyen lokalstyre
Medietilsynet
MIRA-senteret
Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (Nsm)
Nasjonalforeningen for folkehelsen
NORDEM
Norges Bank
Norges Blindeforbund
Norges forskningsråd
Norges handikapforbund
Norges juristforbund
Norges kommunerevisorforbund
Norges Teknisk-naturvitenskaplige Universitet (NTNU)
Norsk Forbund for utviklingshemmede
Norsk forening for bolig- og byplanlegging
Norsk Form
Norsk Institutt for By- og Regionforskning (NIBR)
Norsk journalistlag
Norsk pasientforening
Norsk pensjonistforbund
Norsk presseforbund
Norsk redaktørforening
Norsk rådmannsforum
Norsk Studentunion, NSU
Norsk sykepleierforbund
Norske Avisers landsforbund
Norsk Rikskringkasting
Norsk Telegrambyrå
Næringslivets hovedorganisasjon
Ombudsmannen for forsvaret
Posten
Registrerte politiske partier
Ressurssenter for innvandrer– og flyktningekvinner
Riksarkivet
Riksrevisjonen
Rokkansenteret
Samarbeidsorganet for funksjonshemmedes organisasjoner c/o Norges Handikapforbund Statens råd for funksjonshemmede
Sametinget
Sametingets ungdomspolitiske utvalg, SUPU
Sivilombudsmannen
Skattedirektoratet
Sparebankforeningen
Statens helsetilsyn
Statens seniorråd
Statistisk sentralbyrå
Sysselmannen på Svalbard
Tillitsmannsordningen i forsvaret, TMO
TV2
Unio
Universitetet for Miljø og Biovitenskap (UMB)
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsforbundet
Utlendingsdirektoratet
Valgforum
Verdens Gang
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund