Høringsinstanser

Departementene
Sametinget, Avdeling for opplæring, språk og kultur
Samisk språk- og kultursenter
Samisk språksenter
Senter for nordlige folk
Árran Lulesamisk senter
Várdobáika samisk senter
Isak Saba guovddáš
Tana samiske språksenter
Gáisi Giellaguovddáš 
Aajege Samisk språk- og kompetansesenter
Álttá Sámi Giellaguovddáš
Lavangen språksenter
Storfjord språksenter
Kainun institutti – Kvensk institutt
Halti Kvenkultursenter IKS

Universitetet i Oslo, Institutt for lingvistiske og nordiske studier
Norsk senter for menneskerettigheter
Universitetet i Tromsø, Senter for samiske studier
Universitetet i Bergen, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
Universitetet i Stavanger, Humanistisk fakultet
Samisk høgskole
Høgskolen i Bodø
Høgskolen i Nord-Trøndelag, Fakultet for samfunnsvitenskap
Høgskolen i Oslo, NAFO - Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
Gáldu – Kompetansesenteret for urfolks rettigheter
NSI/SI - Nordisk Samisk Institutt / Sámi Instituhtta
Norsk språkråd
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Barneombudet

Glomdalsmuseet
Den Norske Advokatforening, Menneskerettighetsutvalget
Den norske Dommerforening (NJ-D, Menneskerettighetsutvalget)
Den norske Helsingforskomité
Det Europeiske Wergelandsenteret (The European Wergeland Centre)
Falstadsenteret
UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
Samerådet
Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (Holocaustsenteret)
Stiftelsen Menneskerettighetshuset

Det Mosaiske Trossamfund i Oslo
Det Mosaiske Trossamfunn i Trondheim
Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto
Kvenlandsforbundet, v/Bjørnar Seppola
Norsk-Finsk Forbund, v/Nils Petter Pedersen
Skogfinske Interesser i Norge, v/Terje Audun Bredvold
International Romani Unions representative in Norway
Den Norske Rom-forening, v/Andreas Muller
Norsk Rom-befolkning, v/Alex Karoli
Romani Kultura, V/Jan Jansen
Taternes Landsforening
Landsorganisasjonen for Romanifolket
Foreningen Romanifolkets Kystkultur (FRK)
Romanifolkets Riksforbund
Kventunet 
Nordisk Romanoråd

Samenes Landsforbund
Samenes Folkeforbund
Sárahkka
Sámi NissonForum
Østsamene i Neiden
Skoltene i Norge
Norske Samers Riksforbund