Høringsinstanser

Departementene
Fylkesmennene
 
Abelia
ABM-utvikling – Statens senter for arkiv, bibliotek og museum
Accenture
Akademikerne
Avinor
Bank ID samarbeidet
Bankenes Standardiseringskontor
BBS
Brønnøysundregistrene
Buypass AS
Cisco Systems Norge
Datatilsynet
Deltasenteret
Den norske Advokatforening
Den Norske Dataforening
Det Norske Veritas
Direktorater for samfunnssikkerthet og beredskap
Direktoratet for naturforvaltning
Direktoratet for forvaltning og IKT
DNB Nor ASA
Domstoladministrasjonen
DSS
EDB Business Partner
eForum i Standard Norge
Elektronisk forpost Norge
Ementor Norge AS
Ergo Group As
Fagforbundet
Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH)
Fiskeridirektoratet
Fokus Bank ASA
Forbrukerombudet
Fosen Regionråd
Friprogsenteret
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Handelens og servicenæringenes hovedorganisasjon
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest RHF
IBM-Norge
IKT- Norge
Innovasjon Norge
Institutt for rettsinformatikk (UIO)
Jernbaneverket
Justervesenet
Kantega AS
Kompetansesenteret for IT i helsesektoren KITH
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
KS
Kystdirektoratet
LO stat
Lotteritilsynet
Luftfartstilsynet
Mattilsynet
Medietilsynet
Microsoft Norge
Nasjonal Sikkerhetsmyndighet NSM
Nasjonalbiblioteket – NB Stab
NAV
Netcom As
Nets Norway AS
NITO
Nordea ASA
Norges Bank
Norges Blindeforbund
Norges Forskningsråd
Norges geologiske undersøkelser
Norges Juristforbund
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norsik AS
Norsk Akkreditering
Norsk Bedriftsforbund
Norsk eiendomsinformasjon
Norsk Industri
Norsk Regnesentral
Norsk rikskringkasting (NRK)
Norsk Tele- og informasjonsbruker
Norsk Tipping A/S
Norstella
NTNU
NUUG (Norwegian Unix User Group)
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
Næringslivets sikkerthetsorganisasjon
Oljedirektoratet
Opera Software
Patentstyret
Politidirektoratet
Post- og teletilsynet
Posten Norge
Regjeringsadvokatembetet
Riksarkivet
Riksrevisjonen
Sametinget
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner( SAFO)
Samordnet opptak
SECODE attn. Trygve Reinertsen
Sem Stenersen Procom
Sintef
Sjøfartsdirektoratet
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening C/O Oppland Fylkesskattekontor
Software Innovation
Helsedirektoratet
Spama
Sparebank 1 Gruppen
Sparebankforeningen
Standard Norge
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Statens bygningstekniske etat
Statens forurensningstilsyn
Statens helsetilsyn
Statens innkrevingssentral
Statens kartverk
Statens landbruksforvaltning
Statens legemiddelverk
Statens lånekasse for utdanning
Statens pensjonskasse
Statens råd for funksjonshemmede
Statens strålevern
Statens vegvesen, Veidirektoratet
Statistisk sentralbyrå
Statsbygg
Steria AS
Stiftelsen «Åpne kontorprogram på norsk»
Strålfors AS
Systemsikkerhet AS Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for informatikk og e-lønning
Telenor ASA
Terra-Gruppen AS
Thales
Toll og avgiftsdirektoratet
Universitetet i Oslo
Unibridge
Unikey AS
UNINETT AS
UNIO
Universitetet i Bergen
Universitetet i Tromsø
Utdanningsdirektoratet
Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemda
Vernepliktsverket
Veterinærinstituttet
VOX - Norsk fjernundervisning
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Økokrim
 
Et utvalg på 30-40 kommuner og fylkeskommuner
Akershus fylkeskommune 
Alta kommune
Arendal kommune
Asker kommune
Bergen kommune
Buskerud fylkeskommune
Bærum kommune
Drangedal kommune Kommunehuset
Drammen kommune
Fredrikstad kommune
Halden kommune
Hamar kommune
Hordaland fylkeskommune
Karmøy kommune
Kongsberg kommune
Kristiansand kommune
Kristiansund kommune
Lillesand kommune
Lyngdal kommune
Møre og Romsdal fylkeskommune
Oslo kommune
Røyken kommune
Sandnes kommune
Sarpsborg kommune
Smaalensveven
Stavanger kommune
Sørum kommune 
Tromsø kommune
Trondheim kommune
Tysvær kommune
Østfold fylkeskommune
Ål kommune

Kopi:
Stortingets administrasjon