Høringsinstanser

Høringsliste - Forslag til forskrifter til ny plan- og bygningslov (byggesaksdelen)
   
Massemedier  
Departementene  
Fylkesmennene  
Fylkeskommunene  
Kommunene  
   
Nasjonalbiblioteket  
Kommunal- og regionaldepartementet Biblioteket
Administrativt forskningsfond (AFF) Norges Handelshøyskole
Advokatforeningen  
Akademikernes Fellesorganisasjon  
Alpinanleggenes Landsforening (ALF)  
AOF Norge  
Arkiktektenes Fagforbund  
Arkitektbedriftene i Norge  
Arkitekthøgskolen i Oslo  
Asplan Viak AS  
Bedriftsforbundet  
Bergen Huseierforening  
Betongelementforeningen  
Bioforsk Jord og miljø
Boligbyggelaget USBL  
Boligprodusentenes Forening  
Brannfaglig fellesorganisasjon  
Bygg- og tømmermestrenes forening  
Byggaktuelt AS  
Byggeindustrien   
Byggemiljø Byggenæringens miljøsekretariat
Byggenæringens Landsforening (BNL) Essendrops gate 3
Byggvareindustriens Forening   
Chr. Michelsens institutt Avd. for samfunnsfag og utvikling
Civitas AS   
Cowi AS  
Deltasenteret  
Den norske Advokatforening Juristenes hus
Den Polytekniske Forening  
Det kgl.selskap for Norges vel  
Det norske hageselskap  
Det norske skogselskap  
Det norske Veritas  
Direktoratet for arbeidstilsynet  
Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)  
Direktoratet for naturforvaltning  
Direktoratet for Nødkommunikasjon   
Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB)
Econa  
Eiendomsspar AS  
EL & IT-Forbundet  
Energi Norge  
Enova SF  
Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA)
FAFO Forskningsstiftelsen
Fagforbundet  
Fellesforbundet  
Finansnæringens Hovedorganisasjon  
Folkeuniversitetet Buskerud/Vestfold  
Folkeuniversitetet Øst  
Forbrukerrådet  
Foreningen for Ventilasjon Kulde og Energi
Forsikringsselskapenes Godkjenningsnemnd (FG)
Forsvarets ingeniørhøgskole Forsvarets kompetansesenter KKIS
Forsvarsbygg  
Fortidsminneforeningen  
Forum for Kommunale Planleggere v/ KS
Forum for plan- og bygningsrett v/Tekna
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
GeoForum  
Glava AS  
Grønn Byggallianse v/Erik Hammer
Handelshøyskolen BI  
Heisleverandørenes Landsforening (HLF)
Heismontørenes fagforening  
Helsedirektoratet  
Hovedorganisasjonen Virke (HSH)  
Husbanken  
Huseiernes Landsforbund  
Høgskolen i Bergen (HiB)  
Høgskolen i Gjøvik (HIG)  
Høgskolen i Hedmark  
Høgskolen i Narvik  
Høgskolen i Nord-Trøndelag  
Høgskolen i Oslo  
Høgskolen i Sør-Trøndelag  
Høgskolen i Telemark (HiT)  
Høgskolen i Vestfold (HVE)  
Høgskolen i Østfold  
Høgskolen i Ålesund  
Høgskolen Stord/Haugesund  
Hørselhemmedes Landsforbund (HLF)  
IngeniørNytt  
Innovasjon Norge   
Institutt for samfunnsforskning  
Jernbaneverket  
JM Norge AS v/region Oslo
Justervesenet  
Jøtul AS  
KS  
Konkurransetilsynet  
Kontrollrådet for betongprodukter  
Korrosjons-, Isolasjons- og Stillasentrepenørenes Forening (KIS) 
Kulde- og Varmepumpeentreprenørenes Landsforening (KELF)
Kystdirektoratet  
Landbrukets HMS v/ Jan Elgvang
Landsorganisasjonen i Norge (LO)  
Lavenergiprogrammet  
LUKS  
Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)  
Mattilsynet Felles postmottak
Mesterbrevnemnda  
Mesterhus Norge  
Miljøstiftelsen Bellona  
Multiconsult AS  
Nasjonalt folkehelseinstitutt  
NKF-byggesak v/Norsk kommunalteknisk forening
Norconsult AS (Pro Teknologi  
Nordlandsforskning  
Norges Astma- og Allergiforbund  
Norges Blindeforbund  
Norges Bonde- og småbrukarlag  
Norges Bondelag  
Norges Brannskole  
Norges Bygg- og eiendomdsforening (NBEF)
Norges Byggmesterforbund (NBF)  
Norges Eiendomsmeglerforbund  
Norges forskningsråd  B/A-seksjonen
Norges Handelshøyskole  
Norges Handikapforbund  
Norges Huseierforbund  
Norges Hytteforbund  
Norges Informasjonsteknologiske høgskole(NITH)
Norges Ingeniørorganisasjon (NITO)   
Norges Jordskiftekandidatforening v/Else Dahl
Norges Juristforbund  
Norges Kvinne- og Familieforbund   
Norges Miljøvernforbund  
Norges Naturvernforbund  
Norges Skogeierforbund  
Norges Statsbaner (NSB)    
Norges Takseringsforbund  
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Vellenes Fellesorganisasjon  
Norgips Norge AS  
Norsk Akkreditering  
Norsk Anleggsgartnermesterlag (NAML)  
Norsk Bergindustri  
Norsk Bioenergiforening (NoBio)  
Norsk Brannbefals Landsforbund v/ Guttorm Liebe
Norsk Brannvern forening  
Norsk Byggtjeneste AS  
Norsk Dør- og Vinduskontroll  
Norsk Eiendom  
Norsk Elvarmeforening v/ Jan Harsem
Norsk Fjernvarme  
Norsk Forbund for Utviklingshemmede  
Norsk forening for farlig avfall NFFA  
Norsk Form DogA
Norsk Heiskontroll  
Norsk Industri  
Norsk institutt for by- og regionsforskning (NIBR)
Norsk institutt for kulturminneforskning NIKU
Norsk institutt for luftforskning  
Norsk Institutt for vannforskning  (NIVA)  
Norsk Klimaskjerm  
Norsk Kommunalteknisk forening  
Norsk Landbrukssamvirke  
Norsk Pensjonistforbund  
Norsk Puss- og Mørtelforening  
Norsk Rådmannsforum  
Norsk solenergiforening  
Norsk Teknologi  
Norsk Trelastkontroll  
Norsk Treteknisk Institutt  
Norsk Varme  
Norsk VA-verkforening (NORVAR)  
Norsk Ventilasjon og Energiteknisk Forening (NVEF)
Norsk VVS - Energi- og Miljøteknisk Forening 
Norske Arkitekters Landsforbund (NAL)  
Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)
Norske interiørarkitekters og  og møbeldesigneres landsforening (NIL)
Norske Landskapsarkitekters Forening (NLA)
Norske Murmestres Landsforening (NML) c/o Arkitektenes Hus
Norske Reindriftssamers Landsforbund  
Norske Rørleggerbedrifters Landsforeing VVS (NRL)
Norske Samers Riksforbund  
Norske Sivilingeniørers Forening (NIF)  
Norske Trevarefabrikkers Landsforbund (NTL)
NOVA  
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Næringsmiddelbedriftenes Landsforening (NBL)
Oljeindustriens Landsforening (OLF)  
OPAK A/S  
ORAS as  
Oslo Bolig- og Sparelag  
Plastindustriforbundet  
Regjeringsadvokaten  
Reiselivsbedriftenes Landsforening (RBL)
Riksantikvaren  
   
Rådet for funksjonshemmede i Oslo, Helse og velferdsetaten
Rådgivende ingeniørers forening (RIF)  
Samarbeidsrådet for yrkesopplæring  
Samenes Landsforbund  
SINTEF Byggforsk  
SINTEF Byggforsk  
Sivilingeniørutdanningen i Narvik  
Sivilombudsmannen  
Skanska Norge   
Skattedirektoratet  
Standard Norge  
Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)  
Direktoratet for byggkvalitet  
Statens forurensningstilsyn (SFT)  
Statens helsetilsyn  
Statens kartverk  
Statens landbruksforvaltning (SLF)  
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede 
Statens seniorråd  
Statens strålevern  
Statens vegvesen Vegdirektoratet
Statkraft  
Statsbygg  
Statsskog   
Stiftelsen for samf. og næringslivsforskn. (SNF)
Stiftelsen Rogalandsforskning  
Teknisk ukeblad  
Tekniske Entreprenørers Landsforening (TELFO) Ingeniørforlaget AS
Tekniske foreningers servicekontor (TFSK)
Teknisk-naturvitenskapelig forening (TEKNA)
Teknologisk institutt  
Telenor Norge AS  
TKS Heis AS  
Transportøkonomisk Institutt  
Treforedlingsindustriens Bransjeforening 
Trelastindustriens Landsforening (TL)  
Universitetet for miljø- og biovitenskap  
Universitetet i Agder  
Universitetet i Bergen  
Universitetet i Oslo  
Universitetet i Stavanger  
Universitetet i Tromsø  
Veidekke ASA  
Veiledningsinstituttet i Nord-Norge  
Velux Norge AS  
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
Østlandsforskning