Høringsinstanser

Arbeidsdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Finansdepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Miljøverndepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
Landsorganisasjonen i Norge
Arbeidsretten
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund
UNIO - Hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede
Akademikerne
Oslo kommune
Finansnæringens Arbeidsgiverforening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forskningsstiftelsen Fafo
Hovedorganisasjonen Virke
Arbeidsforskningsinstituttet AS
Norges handelshøyskole
Institutt for samfunnsforskning
Juridisk rådgivning for kvinner
Norges forskningsråd
Senter for seniorpolitikk
Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning
Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen)
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Næringslivets hovedorganisasjon
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Statsministerens kontor
Riksrevisjonen
Kommunesektorens organisasjon
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Handelshøyskolen BI
Advokatforeningen
UIO, Institutt for privatrett
UIO, Institutt for offentlig rett
Institutt for samfunnsforskning
Juss Buss
Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Nordlandsforskning

Det norske Arbeiderpartiet
Fremskrittspartiet
Høyre
Sosialistisk Venstreparti
Senterpartiet
Kristelig Folkeparti
Venstre