Høringsinstanser

Departementene

Fylkeskommunene

Fylkesmennene

Kommunene

Abelia

Arbeidsforskningsinstituttet

Aust-Agder Fylke

Bedriftsforbundet

Borgerrettstiftelsen Stopp Diskrimineringen

Brønnøysundregistrene

Datatilsynet

Deltasenteret

Den Norske Dataforening

Departementenes Servicesenter

Det Norske Veritas

Direktoratet for byggkvalitet

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktoratet for økonomistyring

Domstolsadministrasjonen

DysleksiNorge

Facebook, facebook.com

Finansnæringens fellesorganisasjon (FNO)

Finanstilsynet

FINN.no

Fiskeridirektoratet

Flytoget

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Foreningen Norges Døvblinde (FNDB)

Forskningsstiftelsen FAFO

Forsvarets forskningsinstitutt

Friprogsenteret

Funka Nu AB

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

Helse Sør- Øst RHF

Helse Vest RHF

Helsedirektoratet

Husbanken

Høgskolen i Gjøvik

Høgskolen i Oslo og Akershus

Hørselshemmedes Landsforbund

IKT-Norge

Include AS

Iniversitetet i Agder

Innovasjon Norge

Institutt for rettsinformatikk (UIO)

IT- Funk

Jernbaneverket

Justervesenet

Klima og forurensningsdirektoratet

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)

Kompetansesenteret for IT i helsesektoren KITH

Landets pasient- og brukerombud

Landsforbundet for synshemmede

Landsforeningen We Shall Overcome

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Longyearbyen lokalstyre

Lotteri- og stiftelsestilsynet

Luftfartstilsynet

Media LT

Mediebedriftenes landsforening

Medietilsynet

Myalgisk Encefalopati Nettverket i Norge

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet NSM

Nasjonalbiblioteket NB Stab

NAV

Norges bank

Norges Blindeforbund

Norges Døveforbund

Norges Forskningsråd

Norges geologiske undersøkelser

Norges Handikapforbund (NHF)

Norges Statsbaner

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norsk Akkreditering

Norsk designråd

Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)

Norsk Form

Norsk Industri

Norsk institutt for by - og regionforskning

Norsk kommunikasjonsforening

Norsk kulturråd

Norsk Leddgiktforbund

Norsk Raumatikerforbund

Norsk regnesentral

Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS)

Norsk senter for telemedisin

Norsk Tipping A/S

Norstella

NOVA

NRK

NTNU

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

Næringslivets sikkerhetsråd

Oljedirektoratet

Patentstyret

Politidirektoratet

Post- og teletilsynet

Posten Norge

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Riksarkivet

Riksrevisjonen

Ruter AS

Rådet for psykisk helse

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

Sametinget

Samordna opptak

Seniornett

Senter for design, arkitektur og bygningsmiljø

Senter for IKT i utdanningen

Senter for seniorpolitikk

SINTEF

SINTEF Byggforsk

Sivilombudsmannen

Sjøfartsdirektoratet

Skattedirektoratet

Standard Norge

Statens arbeidsmiljøinstitutt

Statens innkrevingssentral

Statens kartverk

Statens landbruksforvaltning

Statens lånekasse for utdanning

Statens pensjonskasse

Statens seniorråd

Statens strålevern

Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Statistisk sentralbyrå

Statsbygg

Stortinget

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Synshemmede Akademikeres forening

Sysselmannen på Svalbard

Tingtun AS

Toll og avgiftsdirektoratet

Trafikk- og Ulykkesskaddes Landsforbund

Transportøkonomisk Institutt

ULOBA

UNIO

Universell utforming AS

Universell, nasjonal pådriver i høyere utdanning

Universitet for miljø- og biovitenskap på Ås

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Tromsø

Universitetet Stavanger

Utdanningsdirektoratet

Utlendingsnemda

Virke

VOX - Norsk fjernundervisning

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS)

Økokrim