Høringsinstanser

Massemedier

Departementene
Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Kommunene
Nasjonalbiblioteket

Administrativt forskningsfond (AFF)
Advokatforeningen
Akademikernes Fellesorganisasjon
Arkitekthøgskolen i Oslo

Bedriftsforbundet
Bergen Huseierforening
Betongelementforeningen
Boligbyggelaget USBL
Boligprodusentenes Forening
Brannfaglig fellesorganisasjon
Bygg- og tømmermestrenes forening
Byggemiljø, Byggenæringens miljøsekretariat
Byggenæringens Landsforening (BNL)
Byggvareindustriens Forening

Chr. Michelsens institutt

Deltasenteret
Den norske Advokatforening
Den Polytekniske Forening
Det kgl.selskap for Norges vel
Det norske hageselskap
Det norske skogselskap
Det norske Veritas
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB)

Econa
Eiendomsspar AS
EL & IT-Forbundet
Energi Norge
Enova SF
Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA)

FAFO
Fagforbundet 
Fellesforbundet 
Finansnæringens Hovedorganisasjon  
Forbrukerrådet 
Foreningen for Ventilasjon Kulde og Energi 
Forsikringsselskapenes Godkjenningsnemnd (FG) 
Forsvarets ingeniørhøgskole, Forsvarets kompetansesenter KKIS   
Forsvarsbygg  
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

GeoForum 
Glava AS 
Glass og Fasadeforeningen 
Grønn Byggallianse

Handelshøyskolen BI
Heisleverandørenes Landsforening (HLF) 
Heismontørenes fagforening 
Helsedirektoratet 
Hovedorganisasjonen Virke (HSH) 
Husbanken 
Huseiernes Landsforbund 
Hørselhemmedes Landsforbund (HLF) 

IngeniørNytt 
Innovasjon Norge  
Institutt for samfunnsforskning 

Jernbaneverket

KS
Konkurransetilsynet
Kontrollrådet for betongprodukter
Korrosjons-, Isolasjons- og Stillasentrepenørenes Forening (KIS)
Kulde- og Varmepumpeentreprenørenes Landsforening (KELF)

Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Lavenergiprogrammet

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)
Mattilsynet 
Mesterbrevnemnda
Miljøstiftelsen Bellona
Multiconsult AS

Nasjonalt folkehelseinstitutt
Norconsult AS (Pro Teknologi
Norges Blindeforbund
Norges Bonde- og småbrukarlag
Norges Bondelag
Norges Brannskole
Norges Bygg- og eiendomdsforening (NBEF)
Norges Byggmesterforbund (NBF)
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges forskningsråd  B/A-seksjonen
Norges Handikapforbund
Norges Huseierforbund
Norges Hytteforbund
Norges Ingeniørorganisasjon (NITO)
Norges Juristforbund
Norges Miljøvernforbund
Norges Naturvernforbund
Norges Skogeierforbund
Norges Statsbaner (NSB)
Norges Takseringsforbund
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Vellenes Fellesorganisasjon
Norgips Norge AS
Norsk Akkreditering
Norsk Anleggsgartnermesterlag (NAML)
Norsk Bergindustri
Norsk Bioenergiforening (NoBio)
Norsk Brannbefals Landsforbund v/ Guttorm Liebe
Norsk Brannvern forening
Norsk Dør- og Vinduskontroll
Norsk Eiendom
Norsk Elvarmeforening v/ Jan Harsem
Norsk Fjernvarme
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk forening for farlig avfall NFFA
Norsk Form DogA
Norsk Heiskontroll
Norsk Industri
Norsk institutt for by- og regionsforskning (NIBR)
Norsk institutt for luftforskning
Norsk Institutt for vannforskning (NIVA)
Norsk Klimaskjerm
Norsk Landbrukssamvirke
Norsk Puss- og Mørtelforening 
Norsk Rådmannsforum
Norsk solenergiforening
Norsk Teknologi
Norsk Treteknisk Institutt
Norsk Varme
Norsk VA-verkforening (NORVAR)
Norsk VVS - Energi- og Miljøteknisk Forening
Norske Arkitekters Landsforbund (NAL)
Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)
Norske interiørarkitekters og og møbeldesigneres landsforening (NIL)
Norske Landskapsarkitekters Forening (NLA)
Norske Murmestres Landsforening (NML) c/o Arkitektenes Hus
Norske Rørleggerbedrifters Landsforeing VVS (NRL)
Norske Samers Riksforbund
Norske Sivilingeniørers Forening (NIF)
Norske Trevarefabrikkers Landsforbund (NTL)
NOVA
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Næringsmiddelbedriftenes Landsforening (NBL)

Oljeindustriens Landsforening (OLF)
Oslo Bolig- og Sparelag

Plastindustriforbundet

Riksantikvaren
Rådet for funksjonshemmede i Oslo, Helse og velferdsetaten
Rådgivende ingeniørers forening (RIF)

Sametinget
SINTEF Byggforsk
SINTEF Byggforsk
Sivilingeniørutdanningen i Narvik
Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)
Direktoratet for byggkvalitet
Statens helsetilsyn
Statens landbruksforvaltning (SLF)
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Statens strålevern
Statens vegvesen Vegdirektoratet
Statsbygg

Treforedlingsindustriens Bransjeforening
Trelastindustriens Landsforening (TL)

Velux Norge AS

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS

AF Gruppen ASA
Advokatfirmaet Haavind & Vislie 
Advokatfirmaet Schjødt 
AS Brdr. Michaelsen 

Bergen Arkitekt Skole
Bergen tomteselskap AS
Boverket
Bygg og Anlegg Media AS
Byggstrategi v/Dag Torgersen

Carl Wilhelm Tyren

Daniel Rogstad Inst. for landskapsplanlegging
Deltasenteret Sosial- og helsedirektoratet

Ecobox - NAL
Eiendomsmegleren  Norges Eiendomsmeglerforbund
Enova IT AS
Erichsen og Horgen AS
Erhvervs- og Boligstyrelsen Dahlerups Pakhus
Exhausto Norge AS

Forum for natur og friluftsliv v/ FRIFO
Forum for utvikling og miljø
Friluftsrådenes Landsforbund
Finn Strøm A/S Sivilingeinør
FOKUS forum for kvinner og utviklingsspørsmål

Geomatikkbedriftenes landsforening v/Karl Wahl-Larsen
Godkjenningsnemnda for sanitærmateriell Norges byggforskningsinstitutt
GRIP senter

Habitat Norge v/Polyteknisk Forening
Heimdalgruppen
H-produkter

icg as

Natur og Ungdom

InterConsult Group ASA

Jackon AS
Jøtul AS

Kluge Advokatfirma DA v/Per Sandvik
Kommunal Rapport
Krimalarm (c/o Unikey A/S) v/styreformann Carl Wiggo Haug
Kvinneuniversitetet Nord

Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund (MLF)

Lyskultur

Miljøministeriet

NCC Bolig AS
NCC Property Development AS
NELFO
Norconsult AS
Nordnorske entreprenørers serviceorg.
Nord-Trøndelagsforskning
Norges Arbeidslederforbund
Norsk Byggtjeneste AS
Norges Caravanbransjeforbund
Norges Fiskarlag
Norges forskningsråd, Seksjon for kultur og samfunn
Norges forskningsråd
Norges Kommunalbank
Norsk Pensjonistforbund
Norske interiørark. og møbeldesigneres landsfor. (NIL)
Norsk Rådmannsforum
Norsk Sirkus- og Tivolieierforening
Norske Temaparker

Oslo Bolig- og Sparelag (OBOS)
Oslo og omland friluftsråd

Plastindustriforbundet
Pro Teknologi AS
PTL (Prosjekt- og teknologiledelse AS)

Reindriftsforvaltningen
REMBRA AS
ROM eiendomsutvikling as
Rockwool AS
Ruben Jensen
Ryggforeningen i Norge

Sandnes tomteselskap KF
Selvaagbygg AS
Skifte Eiendom
Skilt og dekor foreningen
SOLARNOR AS
Sorenskriver Nils Dalseide
Svein Syrrist

Takentrenprenørenes Forening (TEF)
Takstolkontrollen, Norsk treteknisk institutt

Telenor, Bygg- og innemiljø
Tidsskriftet BO

Uniteam AS

Veidekke ASA, Miljø- og biovitenskap
Veidekke ASA
VELUX Norge AS

Wiershlm, Mellbye & Bech Advokatfirma AS