Høringsinstanser

Departementene
Fylkeskommuner
Fylkesmenn
Interne avdelinger i Kommunal- og regionaldepartementet
Kommuner
Registrerte politiske partier
Sametinget

Longyearbyen lokalstyre
Riksarkivet
Riksrevisjonen
Statistisk sentralbyrå
Sysselmannen på Svalbard

Brønnøysundregisteret
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for naturforvaltning
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Helsedirektoratet
NAV
Riksantikvaren
Skattedirektoratet
Toll- og avgiftsdirektoratet
Utdanningsdirektoratet
Utlendingsdirektoratet
Statens vegvesen

Barneombudet
Forbrukerombudet
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Sivilombudsmannen

Datatilsynet
Helsetilsynet
Klima- og forurensningsdirektoratet
Konkurransetilsynet
Finanstilsynet

Forbrukerrådet
Kommunal landspensjonskasse
Kommunalbanken
Statens pensjonskasse

Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)
Innovasjon Norge
SIVA Selskapet for industrivekst

Handelshøyskolen BI
Høgskolen i Oslo og Akershus
Norges forskningsråd
Norges handelshøyskole NHH
NTNU
Universitetet for miljø- og biovitenskap
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Nordland
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø

Arbeidsgiverforeningen Spekter
Finansnæringens arbeidsgiverforening
Finansnæringens hovedorganisasjon
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon
KS - Kommunesektorens organisasjon
KS Bedrift
Næringslivets hovedorganisasjon
Sparebankforeningen

Akademikerne
Arbeidstakerorganisasjonen Delta
Fagforbundet
Fellesforbundet
Finansforbundet
Landsorganisasjonen i Norge
NITO
Norsk sykepleierforbund
Unio
Utdanningsforbundet
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Den norske advokatforening
Den norske dommerforening
Den norske legeforening
Den norske revisorforening
Den norske tannlegeforening
Friluftsrådenes landsforbund
Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund
Norges Kulturvernforbund
Norsk journalistlag
Norsk presseforbund
Norsk psykologiforening
Norsk redaktørforening
Folkehelseinstituttet
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen                   
Norges autoriserte regnskapsføreres forening
Norges handikapforbund
Norges juristforbund
Norges kommunerevisorforbund
Norsk kommunalteknisk forening
Norsk pasientforening
Norsk rådmannsforum
Norsk Vann
Pensjonistforbundet
Private barnehagers landsforbund
Samarbeidsorganet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Vellenes fellesorganisasjon

Elevorganisasjonen
Foreldreutvalget for grunnskolen
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner
Norsk forening for bolig- og byplanlegging
Samarbeidsrådet for yrkesopplæring
Forum for Kontroll og Tilsyn