Høringsinstanser

Offentlig sektor

 • Departementene (alle)
 • Fylkesmannen (alle)
 • Fylkeskommunene (alle)
 • Kommunene (alle)

 

 • Direktoratet for arbeidstilsynet
 • Direktoratet for byggkvalitet
 • Direktoratet for forvaltning og IKT
 • Direktoratet for naturforvaltning
 • Direktoratet for Nødkommunikasjon
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Forbrukerrådet
 • Helsedirektoratet
 • Husbanken
 • Jernbaneverket
 • Justervesenet
 • Konkurransetilsynet
 • KS
 • Kystdirektoratet
 • Mattilsynet
 • Nasjonalt folkehelseinstitutt
 • Norges vassdrags- og energidirektorat
 • Norske Samers Riksforbund
 • Regjeringsadvokaten
 • Riksantikvaren
 • Sivilombudsmannen
 • Skattedirektoratet
 • Statens forurensningstilsyn
 • Statens helsetilsyn
 • Statens kartverk
 • Statens landbruksforvaltning

Kompetanse- og utdanningsinstitusjoner

 • Arkitekttur- og Designhøgskolen i Oslo
 • Forsvarets ingeniørhøgskole
 • Handelshøyskolen BI
 • Høgskolen i Bergen
 • Høgskolen i Gjøvik
 • Høgskolen i Narvik
 • Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Høgskolen i Sør-Trøndelag
 • Høgskolen i Telemark
 • Høgskolen i Vestfold
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskolen i Ålesund
 • Høgskolen Stord/Haugesund
 • Norges Handelshøyskole
 • Norges Informasjonsteknologiske høgskole
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Universitetet for miljø- og biovitenskap
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Tromsø

Forsknings- og kompetanseinstitusjoner

 • Administrativt forskningsfond
 • Chr. Michelsens institutt
 • Deltasenteret
 • FAFO
 • Institutt for samfunnsforskning
 • Nordlandsforskning
 • Norges forskningsråd
 • Norsk Form
 • Norsk institutt for by- og regionsforskning
 • Norsk institutt for kulturminneforskning
 • Norsk institutt for luftforskning
 • Norsk Institutt for vannforskning
 • Norsk Treteknisk Institutt
 • NOVA
 • SINTEF Byggforsk
 • Standard Norge
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt
 • Stiftelsen for samfunn og næringslivsforskning
 • Stiftelsen Rogalandsforskning
 • Transportøkonomisk Institutt
 • Veiledningsinstituttet i Nord-Norge
 • Østlandsforskning

Næringsorganisasjoner/fagforeninger/interesseorganisasjoner og andre

 • Advokatforeningen
 • Akademikernes Fellesorganisasjon
 • Alpinanleggenes Landsforening
 • Arkitektenes Fagforbund
 • Arkitektbedriftene i Norge
 • Bedriftsforbundet
 • Betongelementforeningen
 • Bioforsk Jord og Miljø
 • Boligbyggelaget USBL
 • Boligprodusentenes Forening
 • Brannfaglig fellesorganisasjon
 • Bygg- og tømmermestrenes forening
 • Byggeindustrien
 • Byggemiljø
 • Byggenæringens Landsforening
 • Byggfakta AS
 • Byggvareindustriens Forening
 • Den Polytekniske Forening
 • Det kgl.selskap for Norges vel
 • Det norske hageselskap
 • Det norske skogselskap
 • Econa
 • EL & IT-Forbundet
 • Energi Norge
 • Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg
 • Fagforbundet
 • Fellesforbundet
 • Finansnæringens Hovedorganisasjon
 • Foreningen for Ventilasjon Kulde og Energi
 • Forsikringsselskapenes Godkjenningsnemnd
 • Forsvarsbygg
 • Fortidsminneforeningen
 • Forum for Kommunale Planleggere
 • Forum for plan- og bygningsrett
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • GeoForum
 • Glass og Fasadeforeningen
 • Grønn Byggallianse
 • Heisleverandørenes Landsforening
 • Heismontørenes fagforening
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Huseiernes Landsforbund
 • Hørselhemmedes Landsforbund
 • IngeniørNytt
 • Innovasjon Norge
 • Kontrollrådet for betongprodukter
 • Korrosjons-, Isolasjons- og Stillasentrepenørenes Forening
 • Kulde- og Varmepumpeentreprenørenes Landsforening
 • Landbrukets HMS
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Lavenergiprogrammet
 • Maskinentreprenørenes Forbund
 • Mesterbrevnemnda
 • Miljøstiftelsen Bellona
 • NKF-byggesak
 • Norges Astma- og Allergiforbund
 • Norges Blindeforbund
 • Norges Bonde- og småbrukarlag
 • Norges Bondelag
 • Norges Brannskole
 • Norges Bygg- og eiendomsforening
 • Norges Byggmesterforbund
 • Norges Eiendomsmeglerforbund
 • Norges Handikapforbund
 • Norges Huseierforbund
 • Norges Hytteforbund
 • Norges Ingeniørorganisasjon
 • Norges Jordskiftekandidatforening
 • Norges Juristforbund
 • Norges Kvinne- og Familieforbund
 • Norges Miljøvernforbund
 • Norges Naturvernforbund
 • Norges Skogeierforbund
 • Norges Statsbaner
 • Norges Takseringsforbund
 • Norsk Akkreditering
 • Norsk Anleggsgartnermesterlag
 • Norsk Bergindustri
 • Norsk Bioenergiforening
 • Norsk Brannbefals Landsforbund
 • Norsk Brannvern forening
 • Norsk Byggtjeneste AS
 • Norsk Dør- og Vinduskontroll
 • Norsk Eiendom
 • Norsk Elvarmeforening
 • Norsk Fjernvarme
 • Norsk Forbund for Utviklingshemmede
 • Norsk forening for farlig avfall NFFA
 • Norsk Heiskontroll
 • Norsk Huseierforening
 • Norsk Industri
 • Norsk Klimaskjerm
 • Norsk Kommunalteknisk forening
 • Norsk Landbrukssamvirke
 • Norsk Pensjonistforbund
 • Norsk Puss- og Mørtelforening
 • Norsk Rådmannsforum
 • Norsk solenergiforening
 • Norsk Teknologi
 • Norsk Trelastkontroll
 • Norsk Varme
 • Norsk VA-verkforening
 • Norsk Ventilasjon og Energiteknisk Forening
 • Norsk VVS - Energi- og Miljøteknisk Forening
 • Norske Arkitekters Landsforbund
 • Norske Boligbyggelags Landsforbund
 • Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening
 • Norske Landskapsarkitekters Forening
 • Norske Murmestres Landsforening
 • Norske Reindriftssamers Landsforbund
 • Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS
 • Norske Sivilingeniørers Forening
 • Norske Trevarefabrikkers Landsforbund
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Næringsmiddelbedriftenes Landsforening
 • Oljeindustriens Landsforening
 • Oslo Bolig- og Sparelag
 • Plastindustriforbundet
 • Reiselivsbedriftenes Landsforening
 • Rådet for funksjonshemmede i Oslo, Helse og velferdsetaten
 • Rådgivende ingeniørers forening
 • Samarbeidsrådet for yrkesopplæring
 • Samenes Landsforbund
 • Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
 • Statens seniorråd
 • Statens strålevern
 • Statens vegvesen
 • Studieforbundet AOF
 • Teknisk ukeblad
 • Tekniske Entreprenørers Landsforening
 • Tekniske foreningers servicekontor
 • Teknisk-naturvitenskapelig forening
 • Teknologisk institutt
 • Treforedlingsindustriens Bransjeforening
 • Trelastindustriens Landsforening
 • Vellenes Fellesorganisasjon
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund