Høringsinstanser

Departementene

Landets kommuner

Landets fylkeskommuner

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidstilsynet

Barneombudet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Brønnøysundregistrene

Datatilsynet

Departementenes Servicesenter

Direktoratet for arbeidstilsynet

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Domstoladministrasjonen

Finanstilsynet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Fylkesmennene

Helsedirektoratet

Konkurransetilsynet

Landets helseforetak

Landets pasient- og brukerombud

Lotteri- og stiftelsestilsynet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Norges Bank

Norsk kulturråd

Norsk senter for informasjonssikring

Mattilsynet

Medietilsynet

Pensjonistforbundet

Politidirektoratet

Posten Norge

Post- og teletilsynet

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Riksarkivet

Sametinget

Samordna opptak

Seniorsaken

Sivilombudsmannen

Skattedirektoratet

Statens helsetilsyn

Statens innkrevingssentral

Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)

Statens kartverk

Statens landbruksforvaltning

Statens lånekasse for utdanning

Statens pensjonskasse

Statens seniorråd

Statens sivilrettsforvaltning

Statens vegvesen

Statistisk Sentralbyrå

Statsbygg

Stiftelsen Rettferd for taperne

Toll- og avgiftsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet

Utlendingsdirektoratet

Utlendingsnemda

 

Abelia

Akademikerne

ALT

Amnesty International Norge

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Arbeidsmiljøsenteret

Bedriftsforbundet

Civita

Deltasenteret

Den Norske Advokatforening

Den Norske Dataforening

Den norske Dommerforening

Den norske legeforening

Fagforbundet

Finansnæringens Arbeidsgiverforening

Finansnæringens Fellesorganisasjon

Frivillighet Norge

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

IKT Norge

Innovasjon Norge

Islamsk Råd Norge

JURK

Juss-Buss

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Nord-Norge

KS

Landsorganisasjonen i Norge

Landsrådet for barne- og ungdomsorganisasjoner

NITO

Norges forskerforbund

Norges forskningsråd

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite

Norges Juristforbund

Norges Kristne Råd

NorSIS

Norsk Journalistlag

Norsk Presseforbund

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste

Næringslivets Hovedorganisasjon NHO

Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon

Næringslivets Sikkerhetsråd

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

SAMFO – Arbeidsgiverforening for samvirkeforetak

Seniornett

Personvernnemnda

Teknologirådet

Unio

Virke

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS

 

Arbeidsforskningsinstituttet AS

Forskningsstiftelsen FAFO

Institutt for Samfunnsforskning

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI

Transportøkonomisk institutt

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø

Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås