Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Artsdatabanken
Brønnøysundregistrene
Direktoratet for byggkvalitet
Direktoratet for forvaltning og IKT
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Fiskeridirektoratet
Fylkesmannsembetene
Havforskningsinstituttet
Helsedirektoratet
Kartverket
Kystverket
Mattilsynet
Meteorologisk institutt
Miljødirektoratet
Norges geologiske undersøkelse
Norges vassdrags- og energidirektorat
Oljedirektoratet
Petroleumstilsynet
Reindriftsforvaltningen
Skog og landskap
Statens helsetilsyn
Statistisk sentralbyrå
Geoforum
KS
Samordningsgruppen for geografisk informasjon v/Kartverket
Departementene