Høringsinstanser

Karanteneutvalget
Arbeiderpartiet
Arbeids- og sosialdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Finansdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kulturdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Samferdselsdepartementet
Statsministerens kontor
Regjeringsadvokaten
Forsvarsdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Utenriksdepartementet
Riksrevisjonen
Olje- og energidepartementet
Sivilombudsmannen
Kristelig folkeparti
Norsk redaktørforening
Senterpartiet
Høyre
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - Stat
Miljøpartiet de grønne
UNIO - Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Sosialistisk Venstreparti
Fremskrittspartiet
Akademikerne
LO Stat
Venstre