Høringsinstanser

Offentlig sektor:

Departementene (alle)

Fylkesmennene (alle)

Fylkeskommunene (alle)

Kommunene (alle)

Direktoratet for arbeidstilsynet

Direktoratet for byggkvalitet

Direktoratet for forvaltning og IKT 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Distriktssenteret

Forbrukerrådet

Forsvarsbygg

Fiskeridirektoratet 

Helsedirektoratet

Husbanken

Jernbaneverket

Konkurransetilsynet

Kystverket

Mattilsynet

Miljødirektoratet

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk Polarinstitutt

Oljedirektoratet 

Reindriftsforvaltningen (Alta) 

Regjeringsadvokaten

Riksantikvaren

Sivilombudsmannen

Sjøfartsdirektoratet

Statens helsetilsyn

Statens kartverk

Statens landbruksforvaltning

Statens strålevern

Statens vegvesen

Statkraft SF

Statnett SF 

Statsbygg

 

Utdannings-, forsknings og kompetanseinstitusjoner:

Agderforskning

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning

Høgskolen i Hedmark 

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskulen i Sogn og Fjordane

Høgskulen i Volda

Institutt for samfunnsforskning (ISF)

International Research Institute of Stavanger AS (IRIS)

Møreforskning AS

Nordlandsforskning

Norges forskningsråd

Norges miljø- og biovitenskapelige universitetet (NMBU) 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Norsk institutt for by- og regionforskning

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)

Norsk institutt for skog og landskap

Norsk institutt for naturforskning (NINA) 

Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Sintef Byggforsk 

Telemarksforskning

Transportøkonomisk Institutt

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø

Vestlandsforskning

Østlandsforskning

 

Næringsorganisasjoner, fagforeninger, interesseorganisasjoner og andre:

Advokatforeningen

Akademikerne

Asplan Viak AS

Arkitektenes Fagforbund

Arkitektbedriftene

Avinor AS

Bedriftsforbundet

Bellona

Bioforsk Jord og Miljø

Boligbyggelaget USBL

Boligprodusentenes Forening

Byggadministrasjon Harald Bjørndal AS

Byggenæringens Landsforening

Den Norske Turistforening

Det kgl.selskap for Norges vel

Det norske hageselskap

Energi Norge 

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA)

Fagforbundet

Fellesforbundet

Finans Norge

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening  

Fortidsminneforeningen

Friluftslivets fellesorganisasjon 

Friluftsrådenes landsforbund

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Gáldu - Kompetansesenteret for urfolks rettigheter

GeoForum

Greenpeace

GRID-Arendal 

Havforskningsinstituttet

Huseiernes Landsforbund

Innovasjon Norge 

KS

Landsorganisasjonen i Norge

Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner

Maskinentreprenørenes Forbund

Natur og Ungdom

NHO Reiseliv

Norges Bondelag

Norges Bygg- og eiendomsforening

Norges Byggmesterforbund

Norges Eiendomsmeglerforbund

Norges Fiskarlag

Norges geologiske undersøkelse (NGU) 

Norges Handikapforbund

Norges Huseierforbund

Norges Hytteforbund

Norges Idrettsforbund

Norges Ingeniør- og Teknologiorganisasjon NITO

Norges Juristforbund

Norges Kvinne- og familieforbund

Norges Miljøvernforbund

Norges Naturvernforbund

Norges Skogeierforbund

Norges Takseringsforbund

Norsk Bergindustri

Norsk Byggtjeneste AS

Norsk Bonde- og småbrukarlag

Norsk Eiendom

Norsk Fjernvarme

Norsk Huseierforening

Norsk Industri

Norsk Kommunalteknisk forening

Norsk Landbrukssamvirke

Norsk Pensjonistforbund

Norsk Sentrumsutvikling

Norsk Teknologi

Norsk Vann 

Norske Arkitekters Landsforbund 

Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)

Norske Landskapsarkitekters Forening 

Norske Reindriftssamers Landsforbund

Norske Samers Riksforbund

Næringslivets Hovedorganisasjon

OBOS

Polyteknisk Forening 

Rådgivende Ingeniørers Forening

Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA)

Sametinget 

Samenes Folkeforbund

Standard Norge

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Statens seniorråd

TEKNA

Teknologisk institutt

Vellenes Fellesorganisasjon

Virke

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

ZERO

 
Listen over høringsinstanser som pdf