Vedlegg 2: Uoffisiell oversettelse av gjennomføringsbeslutning om tilgjengelighetserklæringer

Vedlegg 2: Uoffisiell oversettelse av gjennomføringsbeslutning om tilgjengelighetserklæringer (PDF)

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2018/1523

av 11. oktober 2018

om fastsettelse av en mal for tilgjengelighetserklæringer i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/2102 om tilgjengeligheten av offentlige organers nettsteder og mobilapplikasjoner

EUROPAKOMMISJONEN HAR

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/2102 av 26. oktober 2016 om tilgjengeligheten av offentlige organers nettsteder og mobilapplikasjoner([1]), særlig artikkel 7 nr. 2,

etter samråd med komiteen nedsatt ved artikkel 11 nr. 1 i direktiv (EU) 2016/2102 og

ut fra følgende betraktninger:

 1. I direktiv (EU) 2016/2102 fastsettes felles tilgjengelighetskrav for offentlige organers nettsteder og mobilapplikasjoner og kravene til tilgjengelighetserklæringer som offentlige organer skal avgi om sine nettsteders og mobilapplikasjoners samsvar med direktivet.
   
 2. Medlemsstatene bør sikre at offentlige organer avgir tilgjengelighetserklæringer i samsvar med en mal fastsatt av Kommisjonen.
   
 3. Medlemsstatene oppfordres til å sikre at offentlige organer gjennomgår og oppdaterer sine tilgjengelighetserklæringer regelmessig og minst én gang i året.
   
 4. For å sikre enkel tilgang til tilgjengelighetserklæringer bør medlemsstatene oppfordre offentlige organer til å stille sine erklæringer til rådighet fra alle nettsider på nettstedet. Erklæringene kan også stilles til rådighet fra mobilapplikasjonen.
   
 5. For å øke søkbarheten og tilgjengeligheten og tilrettelegge for viderebruk av informasjonen i tilgjengelighetserklæringen bør den, dersom det er relevant, stilles til rådighet i maskinleselig format i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/98/EF([2]).

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

Formål

I denne beslutning fastsettes malen som offentlige organer i medlemsstatene skal bruke når de avgir tilgjengelighetserklæringer om sine nettsteders og mobilapplikasjoners samsvar med kravene i direktiv (EU) 2016/2102, som angitt i vedlegget til denne beslutning.

Artikkel 2

Erklæringens format

Erklæringen skal stilles til rådighet i et tilgjengelig format i samsvar med artikkel 4 i direktiv (EU) 2016/2102 og, dersom det er relevant, i maskinleselig format i henhold til artikkel 2 nr. 6 i direktiv 2003/98/EF.

Artikkel 3

Utarbeiding av erklæringen

 1. Medlemsstatene skal sikre at de opplysningene som gis i erklæringen med hensyn til samsvar med kravene i direktiv (EU) 2016/2102, er korrekte og basert på ett av følgende elementer:
  1. En faktisk vurdering av nettstedets eller mobilapplikasjonens samsvar med kravene i direktiv (EU) 2016/2102, som f.eks.
   • en egenvurdering utført av det offentlige organet,
   • en vurdering utført av en tredjepart, for eksempel en sertifisering.
  2. Ethvert annet tiltak som medlemsstatene finner hensiktsmessig, og som gir tilsvarende sikkerhet for at opplysningene i erklæringen er korrekte.
 2. Det skal framgå av erklæringen hvilken av metodene nevnt i nr. 1 som er brukt.

Artikkel 4

Tilpasning av erklæringen

 1. Medlemsstatene skal sikre at offentlige organer i sine respektive erklæringer inkluderer minst det obligatoriske innholdet fastsatt i avsnitt 1 i vedlegget.
 2. Medlemsstatene kan legge til krav som går lenger enn det valgfrie innholdet angitt i avsnitt 2 i vedlegget.

Artikkel 5

Ikrafttredelse

Denne beslutning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Utferdiget i Brussel 11. oktober 2018.

 

For Kommisjonen

Jean-Claude Juncker

President

 

VEDLEGG

MAL FOR TILGJENGELIGHETSERKLÆRING

Instruksjoner

Tekst i kursiv bør slettes og/eller endres, alt etter hva som er relevant, av det offentlige organet.

Alle sluttnoter bør slettes før offentliggjøring av tilgjengelighetserklæringen.

Tilgjengelighetserklæringen bør være lett å finne for brukeren. En lenke til tilgjengelighetserklæringen bør være klart og tydelig plassert på nettstedets startside eller finnes på alle nettsider på nettstedet, for eksempel i en fast topptekst eller bunntekst. Det kan brukes en standardisert URL til tilgjengelighetserklæringen. For mobilapplikasjoner bør erklæringen være plassert som angitt i artikkel 7 nr. 1 tredje ledd i direktiv (EU) 2016/2102. Erklæringen kan også gjøres tilgjengelig fra mobilapplikasjonen.

AVSNITT 1

OBLIGATORISK INNHOLD

TILGJENGELIGHETSERKLÆRING

[Navn på det offentlige organet] forplikter seg til å gjøre [sitt/sine nettsted(er)] [og] [sin/sine mobilapplikasjon(er)] tilgjengelig(e), i samsvar med [nasjonal lovgivning som innarbeider europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/2102([3])].

Denne tilgjengelighetserklæringen gjelder [angi erklæringens gjenstand, f.eks. nettsted(er)/mobilapplikasjon(er)i som omfattes av erklæringen, alt etter hva som er relevant].

Status for samsvarii

a)iii        [Dette] [Denne] [Disse] [nettsted(er)] [mobilapplikasjon(er)] er fullt i samsvar med [xxxiv].

b)v        [Dette] [Denne] [Disse] [nettsted(er)] [mobilapplikasjon(er)] er delvis i samsvarvi med [xxxvii], på grunn av [tilfellet/tilfellene av manglende samsvar] [og/eller] [unntakene] oppført nedenfor.

c)viii       [Dette] [Denne] [Disse] [nettsted(er)] [mobilapplikasjon(er)] er ikke i samsvar med [xxxix]. [Tilfellet/tilfellene av manglende samsvar] [og/eller] [unntakene] er oppført nedenfor.

Ikke tilgjengelig innholdx

Innholdet som er oppført nedenfor, er ikke tilgjengelig av følgende grunn(er):

 1. Manglende samsvar med [nasjonal lovgivning]

  [Angi nettsted(er)/mobilapplikasjon(er) med manglende samsvar, og/eller beskriv hvilke avsnitt / hvilket innhold / hvilke funksjoner som ennå ikke er i samsvarxi].
    
 2. Uforholdsmessig stor byrde
   
  [Angi ikke tilgjengelig(e) avsnitt/innhold/funksjon(er) som det i henhold til artikkel 5 i direktiv (EU) 2016/2102 midlertidig kreves unntak for pga. en uforholdsmessig stor byrde].
    
 3. Innholdet omfattes ikke av virkeområdet for gjeldende regelverk
   
  [Angi ikke tilgjengelig(e) avsnitt/innhold/funksjon(er) som ikke omfattes av virkeområdet for gjeldende regelverk].

[Angi tilgjengelige alternativer, dersom det er relevant].

Utarbeiding av denne tilgjengelighetserklæringen

Denne erklæringen ble utarbeidet [datoxii].

[Angi metoden som er brukt til å utarbeide erklæringen (se artikkel 3 nr. 1 i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1523([4]))].

[Erklæringen ble sist gjennomgått [angi dato for siste gjennomgåelsexiii]].

Tilbakemelding og kontaktopplysninger

[Gi en beskrivelse av og en lenke til den tilbakemeldingsfunksjonen som brukes til å underrette det offentlige organet om eventuelt manglende samsvar og til å anmode om informasjon og innhold som er utelukket fra direktivets virkeområde].

[Angi kontaktopplysninger for berørt(e) foretak/enhet(er)/person(er) (alt etter hva som er relevant) som har ansvar for tilgjengelighet og for behandling av anmodninger innsendt gjennom tilbakemeldingsfunksjonen].

Håndhevingsprosedyre

[Gi en beskrivelse av og en lenke til den håndhevingsprosedyren som skal brukes dersom det gis utilfredsstillende svar på en melding eller anmodning som er sendt i samsvar med artikkel 7 nr. 1 bokstav b) i direktivet].

[Angi kontaktopplysningene for vedkommende kontrollorgan].

AVSNITT 2

VALGFRITT INNHOLD

Følgende valgfrie innhold kan legges til i tilgjengelighetserklæringen når det anses som hensiktsmessig:

 1. En redegjørelse for det offentlige organets tilsagn om digital tilgjengelighet, for eksempel
  • dets hensikt om å nå en høyere grad av tilgjengelighet enn det som er lovpålagt,
  • de korrigerende tiltakene som vil bli truffet for å håndtere ikke tilgjengelig innhold på nettsteder og mobilapplikasjoner, herunder en tidsplan for når disse tiltakene skal tre i kraft.
    
 2. Formell godkjenning (på administrativt eller politisk plan) av tilgjengelighetserklæringen.
   
 3. Datoen for offentliggjøringen av nettstedet og/eller mobilapplikasjonen.
   
 4. Datoen for den siste oppdateringen av nettstedet og/eller mobilapplikasjonen etter en vesentlig endring av dets/dens innhold.
   
 5. En lenke til en evalueringsrapport, dersom en slik finnes, særlig dersom nettstedets eller mobilapplikasjonens status for samsvar er angitt som «a) fullt i samsvar».
   
 6. Ytterligere bistand per telefon til personer med nedsatt funksjonsevne og støtte til brukere av kompenserende teknologi.
   
 7. Alt annet innhold som anses som passende.

_____________

i       For mobilapplikasjoner angis versjon og dato.

ii       Velg ett av alternativene nedenfor, dvs. a), b) eller c), og slett det som ikke er relevant.

iii      Velg a) bare dersom alle kravene i standarden eller den tekniske spesifikasjonen er oppfylt fullt ut uten unntak.

iv      Sett inn henvisning til standarder og/eller tekniske spesifikasjoner, eller til nasjonal lovgivning som innarbeider direktivet.

v       Velg b) dersom de fleste kravene i standarden eller den tekniske spesifikasjonen er oppfylt, men med visse unntak.

vi      Det vil si at det ennå ikke foreligger fullt samsvar, og at det må treffes nødvendige tiltak for å oppnå dette.

vii     Sett inn henvisning til standarder og/eller tekniske spesifikasjoner, eller til nasjonal lovgivning som innarbeider direktivet.

viii     Velg c) dersom de fleste kravene i standarden eller den tekniske spesifikasjonen ikke er oppfylt.

ix      Sett inn henvisning til standarder og/eller tekniske spesifikasjoner, eller til nasjonal lovgivning som innarbeider direktivet.

x       Kan slettes dersom avsnittet ikke er relevant.

xi      Beskriv, så langt det er mulig i ikke-tekniske vendinger, hva innholdets manglende tilgjengelighet består i, med henvisning til gjeldende krav i relevante standarder og/eller tekniske spesifikasjoner som ikke er oppfylt, f.eks.:

«Innloggingsskjemaet i dokumentdelingsapplikasjonen kan ikke brukes fullt ut ved hjelp av tastatur (krav nr. XXX (dersom relevant))».

xii     Angi dato for første utarbeiding eller en senere oppdatering av tilgjengelighetserklæringen etter en evaluering av de nettstedene/mobilapplikasjonene den gjelder. Det anbefales at det utføres en evaluering, og at erklæringen oppdateres etter en vesentlig endring av nettstedet/mobilapplikasjonen.

xiii     Det anbefales at riktigheten av påstandene som framsettes i tilgjengelighetserklæringen, gjennomgås regelmessig og minst én gang i året. Dersom en slik gjennomgåelse har funnet sted uten en full evaluering av nettstedet/mobilapplikasjonen, uansett om det har ført til endringer i tilgjengelighetserklæringen eller ikke, angis datoen for den siste slike gjennomgåelsen.

                      

 

([1])   EUT L 327 av 2.12.2016, s. 1.

([2])   Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/98/EF av 17. november 2003 om viderebruk av informasjon fra offentlig sektor (EUT L 345 av 31.12.2003, s. 90).

([3])   Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/2102 av 26. oktober 2016 om tilgjengeligheten av offentlige organers nettsteder og mobilapplikasjoner (EUT L 327 av 2.12.2016, s. 1).

([4])   Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1523 av 11. oktober 2018 om fastsettelse av en mal for tilgjengelighetserklæringer i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/2102 om tilgjengeligheten til offentlige organers nettsteder og mobilapplikasjoner (EUT L 256 av 12.10.2018, s. 103).