Vedlegg 4: Uoffisiell oversettelse av gjennomføringsbeslutning om harmonisert standard

Vedlegg 4: Uoffisiell oversettelse av gjennomføringsbeslutning om harmonisert standard (PDF)

 

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/2048

av 20. desember 2018

om den harmoniserte standarden for nettsteder og mobilapplikasjoner utarbeidet til støtte for europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/2102

EUROPAKOMMISJONEN HAR

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1025/2012 av 25. oktober 2012 om europeisk standardisering og om endring av rådsdirektiv 89/686/EØF og 93/15/EØF samt europaparlaments- og rådsdirektiv 94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 98/34/EF, 2004/22/EF, 2007/23/EF, 2009/23/EF og 2009/105/EF og om oppheving av rådsvedtak 87/95/EØF og europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1673/2006/EF([1]), særlig artikkel 10 nr. 6, og

ut fra følgende betraktninger:

 1. I samsvar med artikkel 6 nr. 1 i europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/2102([2]) skal innholdet på nettsteder og i mobilapplikasjoner som er i samsvar med harmoniserte standarder eller deler av slike som det er offentliggjort henvisninger til i Den europeiske unions tidende, formodes å oppfylle de tilgjengelighetskravene fastsatt i artikkel 4 i nevnte direktiv som omfattes av disse standardene eller deler av dem.
   
 2. Ved gjennomføringsbeslutning C(2017) 2585([3]) framsatte Kommisjonen en anmodning til Den europeiske standardiseringsorganisasjon (CEN), Den europeiske komité for elektroteknisk standardisering (CENELEC) og Det europeiske standardiseringsinstitutt for telekommunikasjon (ETSI) om å utarbeide en harmonisert standard basert på EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), herunder eventuelle nødvendige bestemmelser til støtte for gjennomføringen av artikkel 4 i direktiv (EU) 2016/2102. EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) var resultatet av Kommisjonens standardiseringsmandat 376([4]) og inneholdt allerede noen bestemmelser som er relevante for tilgjengeligheten av nettsteder og mobilapplikasjoner samt av andre IKT-produkter og -tjenester.
   
 3. På grunnlag av gjennomføringsbeslutning C(2017) 2585 har CEN, CENELEC og ETSI fullført arbeidet med den harmoniserte standarden og framlagt for Kommisjonen den harmoniserte europeiske standarden EN 301 549 V2.1.2 (2018-08), som blant annet fastsetter tekniske krav til tilgjengeligheten av nettsteder og mobilapplikasjoner. Den harmoniserte europeiske standarden EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) inneholder blant annet en tabell over bestemmelsene i standarden som er relevante for tilgjengelighetskravene fastsatt i artikkel 4 i direktiv (EU) 2016/2102.
   
 4. Kommisjonen har sammen med CEN, CENELEC og ETSI vurdert hvorvidt de relevante bestemmelsene i den harmoniserte europeiske standarden EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) framlagt av CEN, CENELEC og ETSI etterkommer anmodningen fastsatt i gjennomføringsbeslutning C(2017) 2585.
   
 5. De relevante bestemmelsene i den harmoniserte europeiske standarden EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) oppfyller kravene som de er ment å oppfylle, og som er fastsatt i vedlegg II til gjennomføringsbeslutning C(2017) 2585. Det er derfor hensiktsmessig å offentliggjøre henvisningen til denne standarden i Den europeiske unions tidende.
   
 6. Samsvar med en harmonisert standard innebærer en formodning om samsvar med de tilsvarende grunnleggende kravene i Unionens harmoniseringsregelverk fra datoen da henvisningen til en slik standard offentliggjøres i Den europeiske unions tidende. Denne beslutning bør derfor tre i kraft samme dag som den kunngjøres.

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

Henvisningen til den harmoniserte standarden for nettsteder og mobilapplikasjoner som er utarbeidet til støtte for direktiv (EU) 2016/2102 og oppført i vedlegget til denne beslutning, offentliggjøres med dette i Den europeiske unions tidende.

Artikkel 2

Denne beslutning trer i kraft den dagen den kunngjøres i Den europeiske unions tidende.

Utferdiget i Brussel 20. desember 2018.

 

For Kommisjonen
Jean-Claude JUNCKER
President

 

Vedlegg

Nr.  Henvisning til standard
1 EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Tilgjengelighetskrav for IKT-produkter og -tjenester

 

 

([1])   EUT L 316 av 14.11.2012, s. 12.

([2])   Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/2102 av 26. oktober 2016 om tilgjengeligheten av offentlige organers nettsteder og mobilapplikasjoner (EUT L 327 av 2.12.2016, s. 1).

([3])   Kommisjonens gjennomføringsbeslutning C(2017) 2585 av 27. april 2017 om en anmodning om standardisering rettet til de europeiske standardiseringsorganisasjonene til støtte for europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/2102 om tilgjengeligheten av offentlige organers nettsteder og mobilapplikasjoner.

([4])   Mandat 376 av 7. desember 2005 – standardiseringsmandat til CEN, CENELEC og ETSI til støtte for europeiske tilgjengelighetskrav i forbindelse med offentlige innkjøp av produkter og tjenester på IKT-området.