Del 1 Mål og prinsipper

   
Målene
for den statlige kommunikasjonspolitikken er at innbyggerne skal:

- få korrekt og klar informasjon om sine rettigheter, plikter og muligheter
- ha tilgang til informasjon om statens virksomhet
- inviteres til å delta i utformingen av politikk, ordninger og tjenester

Forutsetningene for å nå disse målene er at staten må:

- ha kunnskap om sine målgruppers behov, forutsetninger og synspunkter
- delta i samfunnsdebatten og understøtte økt demokratisk deltakelse
- bruke et godt og klart språk som kan forstås av alle
- sikre at offentlig informasjon og kommunikasjon er pålitelig og samordnet
- kommunisere og informere målrettet og effektivt slik at målgruppene nås
- utnytte mulighetene som ligger i ny teknologi og nye kanaler effektivt og formålstjenlig
- vise respekt og imøtekommenhet i sin kommunikasjon

Prinsippene

 
Prinsipper for god kommunikasjon:

Åpenhet I sin kommunikasjon med innbyggeren skal staten være åpen, tydelig og tilgjengelig
Medvirkning Staten skal ta berørte innbyggere med på råd og involvere dem i utforming av politikk og tjenester
Nå alle Staten skal sørge for at relevant informasjon når fram til alle berørte
Aktiv Staten skal aktivt og i tide gi informasjon om rettigheter, plikter og muligheter
Helhet Statlig kommunikasjon skal oppleves enhetlig og samordnet

 

Prinsipp for gjennomføring:

Linje Kommunikasjonsansvaret følger saksansvaret