Støtte til infrastrukturprosjekter i forbindelse med kommunesammenslåinger

Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2016 vedtok Stortingets kommunal- og forvaltningskomite at det skal etableres en bevilgningsordning til fylkesveier og andre infrastrukturtiltak. Ordningen skal tilgodese kommuner som har søkt eller fattet vedtak om sammenslåing innen 1. juli 2016.

Ordningen skal forvaltes av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og Stortinget har bedt Regjeringen om å utforme kriterier for vurdering og tildeling av midlene.

Det er satt av 50 mill. kroner til denne ordningen i 2016, men stortinget har også bedt regjeringen vurdere om bevilgningen skal økes ytterligere i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2016. RNB legges frem i mai, og behandles av Stortinget før sommeren.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil presentere kriteriene for ordningen og frister for å søke om midlene på nyåret 2016.