Det andre konsultasjonsmøtet mellom regjeringen og KS

Det andre konsultasjonsmøtet i 2016 mellom regjeringen og KS ble avholdt 19. april. Hovedtema for møtet var reformer og utbygging av det kommunale tjenestetilbudet. Altså enkeltsaker fra departementene som omtales i kommuneproposisjonen for 2016.

Konsultasjonsmøtene gir departementene anledning til å konsultere og informere KS om aktuelle saker. KS har anledning til å komme med synspunkt, merknader eller innspill til enkeltsakene og til arbeidet med det samlede økonomiske opplegget for kommunesektoren kommende budsjettår.

Møtet ble ledet av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Fra KS møtte leder Gunn Marit Helgesen, 1. nestleder Mette Gundersen, 2. nestleder Bjørn Arild Gram, Terje Søviknes, Gunn Berit Gjerde, Bodil Sivertsen, Lasse Hansen (adm.) og Helge Eide (adm.). Ellers møtte statssekretærer fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Finansdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Samferdselsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet. 

Referater og dokumenter fra tidligere møter.