Arbeidsgruppe – like konkurransevilkår

Regjeringen har satt ned en ekstern arbeidsgruppe som skal vurdere konkurranseforholdene mellom offentlig og privat virksomhet. Disse aktørene konkurrerer stadig oftere i samme marked og regjeringen er opptatt av konkurransevilkårene skal være like. Dette er også noe Produktivitetskommisjonen og Eftas overvåkningsorgan ESA har påpekt.

Arbeidsgruppen skal vurdere tiltak for å sikre like konkurransevilkår mellom offentlig og privat virksomhet. Samtidig er det viktig å sikre at det offentlige er i stand til å løse sine oppgaver på en god og effektiv måte. Regjeringen er opptatt av at mulige tiltak tar høyde for at staten, fylkeskommuner, kommuner, regionale helseforetak og helseforetak fortsatt skal kunne oppfylle det offentlige samfunnsoppdraget de har. Gruppen må i sin vurdering av tiltak også ta hensyn til kommunalt selvstyre i organiseringen av kommunale tjenester.

KS er representert i arbeidsgruppen.

Pressemeldingen, mandat og arbeidsgruppens sammensetning ligger på Nærings- og fiskeridepartementets sider.