Endringer i inndelingslova og kommuneloven trer i kraft fra 1. juli 2016

Stortinget vedtok endringer i inndelingslova og kommuneloven den 13. juni 2016. Lovendringene er sanksjonert i statsråd, der det samtidig er vedtatt at endringene trer i kraft fra 1. juli 2016.

Lovendringene ble fremmet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i Prop. 76 L (2015-2016) Endringar i inndelinglova og kommunelova (behandling av kommunesamanslåingar mv.). Det er ikke foretatt en helhetlig gjennomgang av inndelingslova, men endringene som nå trer i kraft gir noen avklaringer og utfyllende regler som departementet har sett som nødvendige for at loven skal fungerer som et godt redskap ved grenseendringer.

Endringene i kommuneloven er en klargjøring av at plikten til å kunngjøre møter i folkevalgte organer også gjelder for møter som det må antas vil bli holdt for lukkede dører, og for kommunale foretak. Videre får kommunestyrene i parlamentarisk styrte kommuner adgang til å delegere styringen av kommunale foretak til kommunerådet, som kan velge å delegere styringen videre til den enkelte fag- eller byråden.

Mer utfyllende informasjon om lovendringene er gitt i brev til kommunene og fylkeskommuner og i Prop. 76 L (2015-2016) Endringar i inndelingslova og kommunelova (behandling av kommunesamanslåingar mv.)