Endringer i valgloven fra 1. juli 2016

Stortinget vedtok flere endringer i valgloven den 13. juni 2016. Lovendringene er sanksjonert i statsråd, og trådte i kraft den 1. juli 2016.

Elektronisk avkryssing i manntall på valgdagen

Alle kommuner som ønsker det kan vedta å benytte seg av ordningen med elektronisk avkryssing i manntall på valgdagen fra og med stortingsvalget i 2017. De gjennomførte forsøkene har vært svært vellykket, og har ført til en mer effektiv valgavvikling for både velgere og valgfunksjonærer.

Todagersvalg

Forslag om å holde valg på søndag før valgdagen kan ikke lenger vedtas av et mindretall i kommunestyret. Kommunestyret selv må vedta om det skal holdes todagersvalg. Vedtaket må treffes senest samtidig med budsjettet for det året valget skal holdes.

Ny frist for godkjenning av forhåndsstemmer

Fristen for godkjenning av mottatte forhåndsstemmer flyttes fra valgdagen kl. 21 til tirsdag etter valgdagen kl. 17. Fristen for å søke seg inn i manntallet flyttes tilsvarende. Fristendringen skal sikre at flest mulig forhåndsstemmer kommer frem i tide og blir med i valgoppgjøret. 

Til toppen