Planavdelingen informerer nr. 1-93

Om avgjørelser og veiledende uttalelser vedrørende plan- og bygningsloven til kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn

Les skannet dokument:

Planavdelingen informerer nr. 1‑93 (pdf)

Innhold:

 1. Innledning
 2. Forskrift om unntak fra klagereglene i forvaltningsloven med hjemmel i § 28 tredje ledd, for så vidt gjelder vedtak om arealdel i kommuneplan etter plan- og bygningsloven § 20‑4
 3. Spørsmål i tilknytning til Miljøverndepartementets rundskriv T‑5/84
 4. Vedrørende hytter i LNF‑områder og begrepet "stedbunden næring", jf. plan- og bygningsloven § 20‑4 andre ledd bokstav c
 5. Vedrørende hytter/utleiehytter i landbruksområder
 6. Spørsmål vedrørende reguleringsbestemmelser etter plan- og bygningsloven § 26 sammenholdt med lovens krav til vann, vei og avløp etter § 67
 7. Utdrag fra Høyesteretts dom vedrørende Gaulosen naturreservat – om reguleringsbestemmelser etter plan- og bygningsloven § 26
 8. Krav til kunngjøring og varsel av reguleringsarbeid etter plan- og bygningsloven § 27‑1
 9. Spørsmål vedrørende plan- og bygningsloven § 20‑4 andre ledd
 10. Rekkefølgebestemmelser etter plan- og bygningsloven § 26
 11. Bruk av betegnelsen "friområde" i kommuneplanens arealdel
 12. Deling av eiendom – Arbeidsfordeling mellom kommunal oppmålingsmyndighet og jordskifteverket.
 13. Deling av eiendom – Jordskifterettens mulighet for bruk av midlertidig forretning, delingsloven § 2‑6
 14. Private reguleringsforslag – Krav om kommunestyrebehandling