Planavdelingen informerer nr. 1-96

Avgjørelser og veiledende uttalelser m.v. vedrørende plan- og bygningsloven — til kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn

Les skannet dokument:

Planavdelingen informerer nr. 1‑96 (pdf)

Innhold:

 1. Plan- og bygningsloven § 17‑2: Byggeforbudet i strandsonen. Unntak for brygger. RPR for Oslofjorden. Klagesak vedr. flytebrygge og bøye.
 2. Plan- og bygningsloven § 7, § 17‑2, § 20‑4 og § 84: Krav om opphevelse av fylkesmannens vedtak vedrørende anlegg på eiendom i strandsonen. Departementets kommentar til en stevning (som senere ble trukket).
 3. Plan- og bygningsloven § 20‑4 nr. 2, § 81 og § 82: Jakt- og fiskebuer i LNF‑områder. Begrepet "stedbunden næring".
 4. Plan- og bygningsloven § 20‑4 nr. 2, § 81 og § 82: Buer/koier i LNF-område med sterke villreininteresser. Driftsbygninger i landbruket og fritidsbebyggelse.
 5. Plan- og bygningsloven § 7 og § 20‑4: Oppføring av tilbygg og veranda til hytte i område båndlagt med tanke på vern. Dispensasjon.
 6. Plan- og bygningsloven § 20‑4 nr. 2: Jordbruksveg i LNF‑område.
 7. Plan- og bygningsloven § 7 og § 20‑4: Fradeling for oppføring av hytte i LNF‑område som også omfattes av forslag til verneplan. Uttalelse fra Sivilombudsmannen.
 8. Plan- og bygningsloven § 20‑1: Kommuneplaners gyldighetstid.
 9. Plan- og bygningsloven § 28‑2: Rettslige rammer for å stille krav om bebyggelsesplan.
 10. Plan- og bygningsloven § 20‑4 annet ledd bokstav a: Bruk av bebyggelsesplan for jernbanestrekning.
 11. Plan- og bygningsloven § 84: Lavspentlinjer i luft – forholdet til plan- og bygningsloven og kommuneplanen.
 12. Plan- og bygningsloven § 26: Reguleringsbestemmelser med forbud mot brøyting av veger.
 13. Plan- og bygningsloven § 26: Bruk av plan- og bygningsloven § 26 på veganlegg/bruer.
 14. Plan- og bygningsloven § 33: Midlertidig forbud mot deling og byggearbeid der reguleringen setter krav om bebyggelsesplan som grunnlag for utbygging.
 15. Plan- og bygningsloven § 15: Fylkesmannens habilitet og kompetanse som klageinstans ved klage over kommunestyrets reguleringsvedtak.