Planavdelingen informerer nr. 1-97

Veiledende uttalelser, rettssaker m.v. vedrørende plan- og bygningsloven — til kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn

Les skannet dokument:

Planavdelingen informerer nr. 1‑97 (pdf 1,5 Mb)

Innhold:

  1. Plan- og bygningsloven § 7, § 20‑4: Styring av hyttebygging.
  2. Plan- og bygningsloven § 20‑4, § 20‑6: Mikro-, mini- og småkraftverk i LNF‑områder.
  3. Plan- og bygningsloven § 7, § 20‑4, § 20‑6, § 93: Behandlingsmåten for søknad om kårbolig på landbrukseiendom i LNF‑område.
  4. Plan- og bygningsloven § 20‑4: Utfyllende bestemmelser til kommuneplanens arealdel om spredt bebyggelse i LNF‑områder. Lokalisering av eksisterende boligbebyggelse.
  5. Plan- og bygningsloven § 7, § 9‑1, § 20‑3, § 20‑5, § 27‑1: Behandlingsmåten for kommune(del)planer. Det faste utvalget for plansaker – lovpålagte oppgaver.
  6. Plan- og bygningsloven § 9‑1: Tildeling av det faste utvalget for plansakers myndighet etter plan- og bygningsloven til kommunedelsutvalg.
  7. Plan- og bygningsloven § 7, § 20‑4: Pbl. § 7 og delegasjoner etter jordlova – behandling av dispensasjonssøknader.
  8. Utdrag av foredrag: Plan- og bygningsloven – Ledninger og linjestrekk.
  9. Plan- og bygningsloven § 27‑2 m.fl.: Departementets behandling av reguleringssak for skytebane, og forståelsen av rundskriv T‑2/93 Retningslinjer for begrensning av støy fra skytebaner – behandling etter forurensningsloven og plan- og bygningsloven.
  10. Noen kommentarer til de nye endringene i plan- og bygningsloven.

Vedlegg: Oversikt over innhold i tidligere utgaver av "Planavdelingen informerer".