Planavdelingen informerer nr. 2-96

Veiledende uttalelser, rettssaker m.v. vedrørende plan- og bygningsloven - til kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn

Les skannet dokument:

Planavdelingen informerer nr. 2‑96 (pdf 1,4 Mb)

Innhold:

  1. Plan- og bygningsloven § 7, § 20‑4, § 81, § 93: Skogshusvære eller fritidshus. Dispensasjon. Forvaltningens frie skjønn. Myndighetsmisbruk. Dom av 28. oktober 1996 fra Eidsivating lagmannsrett.
  2. Plan- og bygningsloven § 7, § 15: Dispensasjon. Kommunalt utvalgs klagerett. Ugyldighet. Forskjellsbehandling. Dom av 25. oktober 1996 fra Tønsberg byrett.
  3. Plan- og bygningsloven § 20‑4, § 20‑6, § 63, § 93: Fradeling av bebygd (landbruks-)eiendom til fritidsformål. Bruksendring. Sak for Sivilombudsmannen.
  4. Plan- og bygningsloven § 20‑4, § 20‑6, § 63 og § 93: Salg av vokterboliger langs en nedlagt jernbane strekning. Fradeling/punktfeste.
  5. Plan- og bygningsloven § 18, § 29: Bruk av statlig (regulerings-)plan i fiskerihavner.
  6. Plan- og bygningsloven § 20‑1 of § 20‑4: Oversiktsplaner for skogbruk, status som kommunedelplan.
  7. Plan- og bygningsloven § 30: Private reguleringsforslag. Krav om kommunestyrebehandling.
  8. Forvaltningsloven § 28 og § 34, delingsloven § 1‑6: Klage på avvisningsvedtak. Delingsloven og plan- og bygningsloven. Ny praksis.
  9. Plan- og bygningsloven § 26, § 110 og § 112: Regulering av sjøflytrafikk.
  10. Plan- og bygningsloven § 7, § 20‑4, § 20‑6 og § 31: Diverse planspørsmål.

Vedlegg: Oversikt over innhold i tidligere utgaver av "Planavdelingen informerer".