Planavdelingen informerer nr. 2-97

Veiledende uttalelser, rettssaker m.v. vedrørende plan- og bygningsloven – til kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn

 

Les skannet dokument:

Planavdelingen informerer nr. 2‑97 (pdf 1,3 Mb)

Innhold:

  1. Plan- og bygningsloven § 30, kulturminneloven § 9 og § 10: Vedrørende kommunenes ansvar for dekning av utgifter til særskilt gransking av automatisk fredete kulturminner etter kulturminneloven § 10 jf. § 9 ved private reguleringsforslag etter plan- og bygningsloven.
  2. Plan- og bygningsloven § 30: Delegasjonsadgang knyttet til private reguleringsplanforslag.
  3. Plan- og bygningsloven § 119, bygningsloven § 82: Rettsvirkninger av godkjente disposisjonsplaner etter vedtekter til § 82 i bygningsloven av 1965.
  4. Plan- og bygningsloven § 7 tredje ledd: Praktisering av høringsplikten etter plan- og bygningsloven § 7 og hjemmel for å stille krav om reguleringsplan ved spredt utbygging i LNF‑områder i kommuneplanens arealdel.
  5. Plan- og bygningsloven § 21, § 25 første ledd nr. 4, § 40 og § 42: Utvidelse av LNF‑område i kommuneplanens arealdel. Spørsmål om erstatning.
  6. Plan- og bygningsloven § 20‑4 første ledd nr. 5: Kommuneplanens arealdel. Områder for særskilt bruk eller vern av sjø. Hvorvidt det er adgang til å underspesifisere (hoved-)formålet "akvakultur".
  7. Plan- og bygningsloven § 20‑4, § 28‑1 og § 33: Spørsmål om mulighet for å sikre styring av arealbruken i områder hvor båndlegging etter plan- og bygningsloven § 20‑4 har falt bort etter 4 år.
  8. Plan- og bygningsloven § 20‑4 annet ledd bokstav c: Kommuneplanens arealdel. Lovens krav til omfang og lokalisering av spredt bebyggelse i LNF‑områder.
  9. Plan- og bygningsloven § 20‑6: Fradeling av tilleggsareal til bebygd tomt i LNF‑område m.v.

Vedlegg: Oversikt over innhold i tidligere utgaver av "Planavdelingen informerer".

Les mer:
Grunnveileder i å utarbeide arealplaner og kartgrunnlag