Planjuss 1/2008

Januar 2008

Formålet med denne eksempelsamlingen er å gi ekstern informasjon om nyere avgjørelser og tolkningsuttalelser på området arealjuss som er avgitt av Avdeling for regional planlegging i Miljøverndepartementet.

Planjuss 1/2008 (pdf)T-1470 / 2008
ISBN 978-82-457-0425-9
ISSN 1890-4912

Planjuss 1/2008 (pdf)

Formålet med denne eksempelsamlingen er å gi ekstern informasjon om nyere avgjørelser og tolkningsuttalelser på området arealjuss som er avgitt av Avdeling for regional planlegging i Miljøverndepartementet. Uttalelsene vil også bli tatt inn i rettskilderegisteret Gyldendal rettsdata.

I tillegg til våre egne uttalelser har vi i år tatt med en uttalelse fra Justisdepartementets lovavdeling om forholdet mellom tomtefesteloven og plan- og bygningsloven. Vi har også inntatt en uttalelse fra Sivilombudsmannen angående forlengelse av bygge- og deleforbud. Videre er det inntatt en kort oversikt over de siste rettsavgjørelsene der Miljøverndepartementet er involvert.

Vi håper at denne form for informasjon vil bidra til økt lovforståelse og til å befeste praksisens rettskildemessige betydning, og fremfor alt: være et nyttig redskap for å fremme en samfunnsmessig god planlegging bygget på fornuftige prosesser og forsvarlig saksbehandling.