Planjuss 1/2004

September 2004

T-1439
ISBN 82-457-0387-7
ISSN 1890-4912

Planjuss 1/2004 (pdf)

Formålet med denne eksempelsamlingen er å gi ekstern informasjon om nyere avgjørelser/tolkningsuttalelser på området arealjuss som er avgitt av Avdeling for regional planlegging i Miljøverndepartementet. Uttalelsene vil også bli tatt inn i rettskilderegisteret Easyfind. Nytt i år er omtale av og henvisninger til de siste lov- og forskriftsendringene, nye rundskriv og veiledere. Vi har også tatt med henvisninger til de siste rettsavgjørelsene der departementet er involvert.

Vi håper at denne form for informasjon vil bidra til økt lovforståelse og til å befeste praksisens rettskildemessige betydning, og fremfor alt: være et nyttig redskap for å fremme en samfunnsmessig god planlegging bygget på fornuftige prosesser og forsvarlig saksbehandling.