Plannytt 1/2012

Tema: Nasjonale forventinger til regional og kommunal planlegging

Last ned Plannytt 1/2012 

T-1509
eISSN 1502-2005

Last ned Plannytt 1/2012 (pdf)

Innhold

 • Intervju med departementsråden
 • Nasjonale forventninger
 • Statlige planretningslinjer og bestemmelser
 • Statlige arealplaner
 • Livskraftige kommuner
 • Miljøkommune.no
 • Naturmangfold i plansaker
 • Artsdatabanken
 • Tilgjengelighetskartlegging
 • Digitale barnetråkk
 • Kulturminnesøk
 • NB! Registeret
 • Nasjonal gåstrategi
 • Statens bymiljøpris 2011
 • Herand landskapspark
 • Tinglysingen
 • Planlegging i grunnen

Veiledere:

 • Regional planstrategi
 • Kommunal planstrategi
 • Samfunnsdelen
 • Arealdelen
 • Mineralske forekomster
 • Kvalitet utearealer
 • Innsigelsessaker
 • Innsigelsestabellen

Rettelse: På side 41 er veileder for kommuneplanens arealdel omtalt, denne publiseres høsten 2012.