Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tilrår

t i l r å r :

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget
om kommuneøkonomien 1997 m.v.

_______________________________

Vi HARALD, Norges Konge,

s t a d f e s t e r :

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om kommuneøkonomien 1997 m.v. i samsvar med et framlagt forslag.

Tilråding fra Kommunal- og arbeidsdepartementet ligger ved.

_______________________________

Forslag
til vedtak

I

Stortinget gir Kommunal- og arbeidsdepartementet fullmakt til å fordele etter skjønn 2 626 000 000 kroner av inntektene til Skattefordelingsfondet for 1997 som tilskudd til kommune- og fylkeskommunebudsjettene for budsjetterminen 1997.

II

Stortinget samtykker i at rammen for tilsagnsfullmakt nr. 4 under Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets budsjett, vedtatt 16.11.95, økes fra 400 millioner kroner til 600 millioner kroner.

III

Stortinget samtykker i at den samlede investeringsrammen som grunnlag for fordeling av en årlig kompensasjon til kommunene for investeringsbehovet i forbindelse med obligatorisk grunnskole for 6-åringer, i forhold til forslaget i St.prp. nr. 39 (1995-96), økes med 281 millioner kroner til 4 059 millioner kroner. Den samlede kompensasjonen fordeles på kommunene slik det fremgår av vedlegg 5 til denne proposisjonen.

IV

Stortinget samtykker i at driftstilskudd til opplæringskontor gis for hele læretiden i bedrift på samme måte som driftstilskudd til opplæringsringer.

linkdoc#doc32Previous Page320linkdoc#doc32TOC320linkdoc#doc32Next Page320

Til toppen