Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vedlegg I: Inntektssystemet...

Vedlegg I:

Inntektssystemet - tilskot til fylkekommunane 1998

Inntektssystemet - tilskot til fylkeskommunane

Tabellen viser tilskot til fylkeskommunane i 1998 etter den faste delen i inntektssystemet i henhold til den føreslegne løyvinga på kap. 572. Fordelinga av skjønnstilskotet er vist i Rundskriv H-27/97 frå Kommunal- og arbeidsdepartementet (Grønt hefte).

Kolonne 1 viser innbyggjartilskot/utgiftsutjamning til fylkeskommunane, berekna i henhold til kriteria i inntektssystemet. Tilskotet blir i utgangspunktet fordelt som eit likt beløp pr. innbyggjar i alle fylkeskommunar. For den enkelte fylkeskommune blir dette beløpet justert for følgjande forhold:

  • omfordeling gjennom utgiftsutjamninga
  • innlemming av øyremerkte tilskot som ikkje er omfatta av overgangsordninga dette året
  • overgangsordninga for regelendringar, oppgåveendringar mv.
  • overgangsordninga for systemendring
  • Reform 97

Kolonne 2 viser inntektsutjamnande tilskot til fylkeskommunane, berekna i henhold til prinsippa i inntektssystemet.

Kolonne 3 viser tilskot til fylkeskommunane i Nord-Noreg.

Kolonne 4 viser sum tilskot som vil bli utbetalt til den enkelte fylkeskommune i 1998 (eksklusive skjønnstilskot).

Kolonne 5 viser kor stor del kompensasjon for skyssutgifter, som følgje av Reform 97, utgjer av sum tilskot (kolonne 4).

           

(1 000 kr)

   

1

2

3

4

5

Nr.

Fylkeskommune

Innbyggjar-tilskot/
utgifts-utjamning

Inntektsutjamnande tilskot

Nord-Noreg-
tilskot

Sum tilskot 1998

Herav Reform 97

1

ØSTFOLD

502 841

355 000

0

857 841

3 114

2

AKERSHUS

605 540

0

0

605 540

3 791

3

OSLO

784 464

0

0

784 464

412

4

HEDMARK

569 845

369 400

0

939 245

4 596

5

OPPLAND

551 577

350 700

0

902 277

3 912

6

BUSKERUD

482 717

195 300

0

678 017

3 341

7

VESTFOLD

388 678

262 200

0

650 878

2 524

8

TELEMARK

427 429

220 400

0

647 829

2 126

9

AUST-AGDER

284 478

169 800

0

454 278

2 620

10

VEST-AGDER

366 358

220 100

0

586 458

2 872

11

ROGALAND

772 719

187 800

0

960 519

3 092

12

HORDALAND

1 045 080

459 700

0

1 504 780

4 253

14

SOGN OG FJORDANE

488 631

138 200

0

626 831

3 025

15

MØRE OG ROMSDAL

725 350

369 500

0

1 094 850

3 225

16

SØR-TRØNDELAG

610 016

395 500

0

1 005 516

4 198

17

NORD-TRØNDELAG

465 361

272 600

0

737 961

3 788

18

NORDLAND

865 223

483 800

289 000

1 638 023

5 324

19

TROMS

478 422

287 700

218 200

984 322

4 107

20

FINNMARK

329 271

158 400

127 300

614 971

1 995

  SUM

10 744 000

4 896 100

634 500

16 274 600

62 315

 

Til toppen