1 Oversiktstabeller for...


Del 1:
Oversikt over Arbeids- og administrasjonsdepartementets budsjettforslag


1 Oversiktstabeller for budsjettet


Utgifter fordelt på kapitler:

(i 1 000
kr)
Kap. Betegnelse Regnskap
1999
Saldert budsjett 2000 Forslag
2001
Pst. endr. 00/01
Slottsforvaltningen
0011 Slottet, Bygdø kongsgård
og Oscarshall, jf. kap. 3011
54 040 124 490 65 995 -47,0
Sum kategori 00.20 54 040 124 490 65 995 -47,0
Sum programområde
00
54 040 124 490 65 995 -47,0
Administrasjon mv.
1500 Arbeids- og administrasjonsdepartementet, jf.
kap. 4500
172 145 167 349 199 782 19,4
1502 Tilskudd til kompetanseutvikling 16 933
1503 Midler til tjenestemannsorganisasjonenes opplærings-
og utviklingsarbeid
146 588 147 211 151 111 2,6
1507 Datatilsynet, jf.
kap. 4507
18 413
Sum kategori 01.00 335 666 314 560 369 306 17,4
Fylkesmannsembetene
1510 Fylkesmannsembetene,
jf. kap. 4510
496 589 334 267 762 729 128,2
Sum kategori 01.10 496 589 334 267 762 729 128,2
Forvaltningspolitikk og statlige
felles-tjenester
1520 Statskonsult 2 Direktoratet
for forvaltningsutvikling, jf. kap. 4520
81 931 78 723 79 402 0,9
1521 Statens informasjonstjeneste 41 400 40 017 40 220 0,5
1522 Statens forvaltningstjeneste,
jf. kap. 4522
339 023 296 608 301 715 1,7
Sum kategori 01.20 462 354 415 348 421 337 1,4
Partistøtte
1530 Tilskudd til de
politiske partier
218 502 230 899 230 899 0,0
Sum kategori 01.30 218 502 230 899 230 899 0,0
Pensjoner m.m.
1540 Statens Pensjonskasse, jf. kap. 4540 146 529 110 090 -100,0
1541 Pensjoner av statskassen 13 811 33 140 14 771 -55,4
1542 Tilskudd til Statens Pensjonskasse
og Pensjonsordningen for apoteketaten
5 568 653 6 331 069 6 671 021 5,4
1543 Arbeidsgiveravgift til folketrygden 253 427 257 260 269 609 4,8
1544 Boliglån til statsansatte 2 614 451 1 500 000 1 500 000 0,0
1545 Ventelønn mv., jf.
kap. 4545
211 853 181 025 246 123 36,0
1546 Yrkesskadeforsikring, jf. kap. 4546 13 746 19 000 13 217 -30,4
1547 Gruppelivsforsikring, jf kap. 4547 66 883
2470 Statens pensjonskasse -656
Sum kategori 01.40 8 822 469 8 431 584 8 780 968 4,1
Konkurranse- og prispolitikk
1550 Konkurransetilsynet, jf. kap. 4550 65 624 65 750 66 653 1,4
1560 Pristilskudd 131 145 145 000 147 000 1,4
Sum kategori 01.50 196 770 210 750 213 653 1,4
Statsbygg
1580 Bygg utenfor husleieordningen 2 263 295 1 560 390 734 480 -52,9
1581 Kompensasjon til Luftfartsverket
for overføring av Fornebu
2 301 120
1582 Utvikling av Fornebuområdet 44 633 395 800 109 900 -72,2
1583 Utvikling av Pilestredet Park,
jf. kap. 4583
65 000 63 000 -3,1
2445 Statsbygg, jf.
kap. 5445
645 620 1 782 150 852 900 -52,1
Sum kategori 01.60 5 254 668 3 803 340 1 760 280 -53,7
Selskaper under Arbeids- og
administrasjonsdepartementet
1584 Etablering av Statens
utleiebygg AS
2 700 850 -100,0
Sum kategori 01.70 2 700 850 -100,0
Sum programområde
01
15 787 017 16 441 598 12 539 172 -23,7
Arbeidsmarked
1590 Aetat, jf. kap. 4590 1 810 849 1 799 738 1 777 930 -1,2
1591 Arbeidsmarkedstiltak, jf. kap. 4591 1 092 030 1 371 281 1 271 021 -7,3
1592 Spesielle arbeidsmarkedstiltak
for yrkeshemmede
2 458 238 2 479 136 2 556 521 3,1
1593 Aetats salg av
arbeidsmarkedstjenester, jf. kap. 4593
278 400
Sum kategori 19.00 5 361 117 5 650 155 5 883 872 4,1
Sum programområde
19
5 361 117 5 650 155 5 883 872 4,1
Sum utgifter 21 202 174 22 216 243 18 489 039 -16,8

Inntekter fordelt på kapitler:

(i 1 000 kr)
Kap. Betegnelse Regnskap
1999
Saldert budsjett 2000 Forslag
2001
Pst. endr.
00/01
Slottsforvaltningen
3011 Slottet, Bygdø kongsgård
og Oscarshall, jf. kap. 0011
259 33 1 334 3 942,4
Sum kategori 00.20 259 33 1 334 3 942,4
Sum programområde
00
259 33 1 334 3 942,4
Administrasjon mv.
4500 Arbeids- og administrasjonsdepartementet,
jf. kap. 1500
3 659 1 113 1 146 3,0
4507 Datatilsynet, jf.
kap. 1507
993
Sum kategori 01.00 3 659 1 113 2 139 92,2
Fylkesmannsembetene
4510 Fylkesmannsembetene,
jf. kap. 1510
156 087 40 000
Sum kategori 01.10 156 087 40 000
Forvaltningspolitikk og statlige
fellestjenester
4520 Statskonsult 2 Direktoratet
for forvaltningsutvikling, jf. kap. 1520
19 880 27 951 28 789 3,0
4521 Statens informasjonstjeneste 46
4522 Statens forvaltningstjeneste,
jf. kap. 1522
87 879 49 666 50 824 2,3
Sum kategori 01.20 107 805 77 617 79 613 2,6
Pensjoner m.m.
4540 Statens Pensjonskasse, jf. kap. 1540 74 509 44 928 -100,0
4545 Ventelønn, jf. kap. 1545 19 749 18 633 19 565 5,0
4546 Yrkesskadeforsikring, jf. kap. 1546 53 754 50 396 52 707 4,6
4547 Gruppelivsforsikring,
jf. kap. 1547
22 364
Sum kategori 01.40 148 012 113 957 94 636 -17,0
Konkurranse- og prispolitikk
4550 Konkurransetilsynet,
jf. kap. 1550
969
Sum kategori 01.50 969
Statsbygg
4583 Salg av eiendom i Pilestredet
Park, jf. kap. 1583
134 000 150 000 11,9
4584 Endring av Statsbyggs balanse 3 010 280 -100,0
5445 Statsbygg, jf. kap. 2445 1 396 613 885 000 710 000 -19,8
5446 Salg av eiendom,
Fornebu
98 347 744 040 2 000 -99,7
Sum kategori 01.60 1 494 960 4 773 320 862 000 -81,9
Selskaper under Arbeids- og
administrasjonsdepartementet
5670 Renter og utbytte
fra Entra Eiendom AS
95 000
Sum kategori 01.70 95 000
Sum programområde
01
1 911 491 4 966 007 1 173 388 -76,4
Arbeidsmarked
4590 Aetat, jf. kap. 1590 74 642 42 323 40 333 -4,7
4591 Arbeidsmarkedstiltak, jf. kap. 1591 1 386 1 612 1 660 3,0
4593 Aetats salg av
arbeidsmarkedstjenester, jf. kap. 1593
290 400
Sum kategori 19.00 76 028 43 935 332 393 656,6
Sum programområde
19
76 028 43 935 332 393 656,6
Sum inntekter 1 987 778 5 009 975 1 507 115 -69,9

Utgifter fordelt på postgrupper:

(i 1 000 kr)
Post-gr. Betegnelse Regnskap 1999 Saldert budsjett 2000 Forslag
2001
Pst. endr.
00/01
01221 Driftsutgifter 8 751 963 9 277 131 10 328 636 11,3
24224 Driftsresultat -390 000 -10 000 -48 656 386,6
30249 Nybygg, anlegg mv 5 853 609 4 102 834 2 048 326 -50,1
50259 Overføringer til andre statsregnskaper -404
60269 Overføringer til kommuner 32 186 1 292 -100,0
70279 Overføringer til private 4 340 369 4 644 136 4 660 733 0,4
90299 Utlån, avdrag mv. 2 614 451 4 200 850 1 500 000 -64,3
Sum under departementet 21 202 174 22 216 243 18 489 039 -16,8

Poster med stikkordet «kan overføres»

Under Arbeids- og administrasjonsdepartementet blir stikkordet foreslått knyttet til disse postene utenom postgruppe 30249:

(i 1 000 kr)
Kap. Post Betegnelse Overført
til 2000
Forslag
2001
Begrunnelse
for stikkordet
1582 21 Spesielle driftsutgifter 8 900
1591 21 Evalueringer, utviklingstiltak mv. 20 460
1591 60 Sysselsetting i offentlig virksomhet 1 829
1591 70 Arbeidsmarkedstiltak 1 250 561
1591 72 Opplæringstiltak, investeringer 2 673
1591 73 Jobbskapingsprosjekter 2 209
1592 70 Arbeidsmarkedstiltak, drift 48 727 2 517 840
1592 71 Integrering i ordinært arbeidsliv 12 105
1592 73 Arbeidsmarkedstiltak, investeringer 23 621 38 681