Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

3 Hovedoppgaver og mål


3 Hovedoppgaver og mål


Arbeids- og administrasjonsdepartementets arbeidsområder kan grupperes i samfunnsøkonomiske og forvaltnings- og arbeidsgiverpolitiske områder. Departementet har satt følgende overordnet mål for sin virksomhet:

Arbeids- og administrasjonsdepartementet skal arbeide for å styrke grunnlaget for økt verdiskaping, effektiv ressursbruk og rettferdig velferdsfordeling i samfunnet.

Departementet arbeider i henhold til følgende hovedmål:

Hovedmål 1:

Bidra til å fremme norsk konkurranseevne, en rettferdig fordeling av produksjonsresultatet og legge til rette for et godt fungerende arbeidsmarked.

Hovedmål 2:

Arbeide for en politisk styrbar, åpen og omstillingsdyktig offentlig forvaltning.

Hovedmål 3:

Arbeids- og administrasjonsdepartementets interne virksomhet skal være kjennetegnet av høy kvalitet og effektiv oppgaveløsning.

De samfunnsøkonomiske områder (konkurranse-, arbeidsmarkeds- og inntektspolitikken) skal bidra til at arbeidsmarkedet og vare- og tjenestemarkedene fungerer effektivt, mens den statlige arbeidsgiverpolitikk og de forvaltningspolitiske områder skal bidra til at statsforvaltningen er et tjenlig redskap for å forberede og gjennomføre regjeringens politikk. Samtidig er det et viktig samspill mellom de to hovedområdene. For eksempel får utviklingen innen statlig sektor også konsekvenser for den generelle samfunnsøkonomien. En effektiv og brukerorientert statlig sektor vil derfor bidra til verdiskapningen, både direkte gjennom sin andel av samfunnets tjenesteproduksjon og sysselsetting og gjennom å yte tjenester og gi rammebetingelser til arbeids- og næringslivet samt til den enkelte innbygger.

Flere av departementets ansvarsområder er sektorovergripende og innebærer viktige samordningsoppgaver, særlig gjelder dette innen forvaltnings- og arbeidsgiverpolitikken. Departementet har direkte forvaltningsansvar for en rekke lover, forskrifter, tariffavtaler, instrukser og administrative bestemmelser. Videre forvalter Arbeids- og administrasjonsdepartementet betydelige økonomiske tilskuddsordninger. Dette gjelder særlig arbeidsmarkedstiltakene, dagpengeordningen, ytelser til yrkesrettet attføring og statspensjoner. Som statens øverste arbeidsgiverorgan og som statens representant bl.a. i jordbruks- og fiskeriforhandlingene, har departementet en rolle som avtalepart.

De overordnede målsettingene, sammen med langsiktige utviklingstrekk og konkrete, faglige utfordringer, vil være styrende for Arbeids- og administrasjonsdepartementets satsingsområder.


Til toppen