Forslag til vedtak om...


Forslag til vedtak om bevilgning for budsjetterminen 2001, kapitlene 0011, 1500-1593, 2445 og 2470, 3011, 4500-4593, 5445-5446 og 5670


I

Utgifter:

Kap. Post Kr Kr Kr
Slottsforaltningen
0011 Slottet, Bygdø kongsgård
og Oscarshall, jf. kap. 3011
01 Driftsutgifter 38 177 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold
, kan overføres
27 818 000 65 995 000
Sum Slottsforaltningen 65 995 000
Administrasjon
mv.
1500 Arbeids- og administrasjonsdepartementet, jf.
kap. 4500
01 Driftsutgifter 121 996 000
21 Spesielle driftsutgifter 77 786 000 199 782 000
1503 Midler til tjenestemannsorganisasjonenes opplærings-
og utviklingsarbeid
70 Tilskudd 151 111 000 151 111 000
1507 Datatilsynet, jf. kap. 4507
01 Driftsutgifter 18 413 000 18 413 000
Sum Administrasjon mv. 369 306 000
Fylkesmannsembetene
1510 Fylkesmannsembetene, jf. kap. 4510
01 Driftsutgifter 732 439 000
21 Spesielle driftsutgifter 30 290 000 762 729 000
Sum Fylkesmannsembetene 762 729 000
Forvaltningspolitikk
og statlige fellestjenester
1520 Statskonsult 2 Direktoratet for forvaltningsutvikling,
jf. kap. 4520
01 Driftsutgifter 79 402 000 79 402 000
1521 Statens informasjonstjeneste
01 Driftsutgifter 20 174 000
21 Spesielle driftsutgifter 20 046 000 40 220 000
1522 Statens forvaltningstjeneste, jf. kap. 4522
01 Driftsutgifter 266 583 000
21 Spesielle driftsutgifter 24 885 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold
, kan overføres
10 247 000 301 715 000
Sum Forvaltningspolitikk og statlige fellestjenester 421 337 000
Partistøtte
1530 Tilskudd til de politiske partier
70 Tilskudd til de politiske partiers sentrale
organisasjoner
131 333 000
71 Tilskudd til kommunepartiene
,
overslagsbevilgning
22 723 000
72 Tilskudd til kommunestyregruppene
,
overslagsbevilgning
17 901 000
73 Tilskudd til fylkespartiene
,
overslagsbevilgning
46 722 000
74 Tilskudd til fylkestingsgruppene
,
overslagsbevilgning
6 949 000
76 Tilskudd til de politiske partiers sentrale
ungdomsorganisasjoner
, overslagsbevilgning
5 271 000 230 899 000
Sum Partistøtte 230 899 000
Pensjoner m.m.
1541 Pensjoner av statskassen
01 Driftsutgifter
, overslagsbevilgning
14 771 000 14 771 000
1542 Tilskudd til Statens Pensjonskasse og
Pensjonsordningen for apoteketaten
01 Driftsutgifter
, overslagsbevilgning
6 351 613 000
70 For andre medlemmer av Statens Pensjonskasse
, overslagsbevilgning
76 150 000
72 For lærere i grunnskolen
, overslagsbevilgning
243 258 000 6 671 021 000
1543 Arbeidsgiveravgift til folketrygden
01 Driftsutgifter
, overslagsbevilgning
264 376 000
70 For andre medlemmer av Statens Pensjonskasse
, overslagsbevilgning
5 233 000 269 609 000
1544 Boliglån til statsansatte
90 Lån
, overslagsbevilgning
1 500 000 000 1 500 000 000
1545 Ventelønn mv., jf. kap. 4545
01 Driftsutgifter
, overslagsbevilgning
246 123 000 246 123 000
1546 Yrkesskadeforsikring, jf. kap. 4546
01 Driftsutgifter
, overslagsbevilgning
13 217 000 13 217 000
1547 Gruppelivsforsikring, jf kap. 4547
01 Driftsutgifter 66 883 000 66 883 000
2470 Statens pensjonskasse
24 Driftsresultat
1 Driftsinntekter,
overslagsbevilgning
-228 833 000
2 Driftsutgifter,
overslagsbevilgning
188 319 000
3 Avskrivninger 29 843 000
4 Renter av statens kapital 2 015 000 -8 656 000
45 Investeringer i medlemsdatabasen 8 000 000 -656 000
Sum Pensjoner m.m. 8 780 968 000
Konkurranse-
og prispolitikk
1550 Konkurransetilsynet, jf. kap. 4550
01 Driftsutgifter 66 653 000 66 653 000
1560 Pristilskudd
70 Til regulering av forbrukerprisene 147 000 000 147 000 000
Sum Konkurranse- og prispolitikk 213 653 000
Statsbygg
1580 Bygg utenfor husleieordningen
30 Igangsetting av byggeprosjekter
,
kan overføres
5 000 000
31 Videreføring av byggeprosjekter
,
kan overføres
649 800 000
32 Prosjektering av bygg
,
kan overføres
62 700 000
33 Reserve for byggeprosjekter
,
kan overføres
5 290 000
36 Kunstnerisk utsmykking
,
kan overføres
11 690 000 734 480 000
1582 Utvikling av Fornebuområdet
21 Spesielle driftsutgifter
,
kan overføres
8 900 000
30 Investeringer på Fornebu
, kan overføres
101 000 000 109 900 000
1583 Utvikling av Pilestredet Park, jf. kap. 4583
30 Investeringer i Pilestredet Park
,
kan overføres
63 000 000 63 000 000
2445 Statsbygg, jf. kap. 5445
24 Driftsresultat
1 Driftsinntekter,
overslagsbevilgning
-1 987 354 000
2 Driftsutgifter,
overslagsbevilgning
798 675 000
3 Avskrivninger 286 979 000
4 Renter av statens kapital 110 690 000
5 Til investeringsformål 710 000 000
6 Til reguleringsfondet 41 010 000 -40 000 000
30 Igangsetting av byggeprosjekter
,
kan overføres
72 000 000
31 Videreføring av byggeprosjekter
,
kan overføres
535 800 000
32 Prosjektering av bygg
,
kan overføres
31 500 000
33 Reserve for byggeprosjekter
,
kan overføres
29 140 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold
, kan overføres
99 460 000
49 Kjøp av eiendommer
,
kan overføres
125 000 000 852 900 000
Sum Statsbygg 1 760 280 000
Arbeidsmarked
1590 Aetat, jf. kap. 4590
01 Driftsutgifter 1 565 605 000
21 Spesielle driftsutgifter 1 444 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold
, kan overføres
210 881 000 1 777 930 000
1591 Arbeidsmarkedstiltak, jf. kap. 4591
21 Evalueringer, utviklingstiltak mv.
,
kan overføres
20 460 000
70 Arbeidsmarkedstiltak
,
kan overføres,
kan nyttes under post 60
1 250 561 000 1 271 021 000
1592 Spesielle arbeidsmarkedstiltak for yrkeshemmede
70 Arbeidsmarkedstiltak, drift
,
kan overføres, kan nyttes under kap. 1591 post
70
2 517 840 000
73 Arbeidsmarkedstiltak, investeringer
,
kan overføres, kan nyttes under post 70
38 681 000 2 556 521 000
1593 Aetats salg av arbeidsmarkedstjenester, jf. kap. 4593
01 Driftsutgifter 278 400 000 278 400 000
Sum Arbeidsmarked 5 883 872 000
Sum departementets utgifter 18 489 039 000

Inntekter:

Kap. Post Kr Kr Kr
Samlede inntekter
3011 Slottet, Bygdø kongsgård
og Oscarshall, jf. kap. 0011
01 Billettinntekter 1 334 000 1 334 000
4500 Arbeids- og administrasjonsdepartementet, jf.
kap. 1500
02 Salg av personalhåndboka 1 146 000 1 146 000
4507 Datatilsynet, jf. kap. 1507
01 Årsavgift m.m. 993 000 993 000
4510 Fylkesmannsembetene, jf. kap. 1510
02 Ymse inntekter 9 710 000
04 Oppdragsinntekter og refusjoner 30 290 000 40 000 000
4520 Statskonsult 2 Direktoratet for forvaltningsutvikling,
jf. kap. 1520
02 Andre inntekter 1 063 000
03 Inntekter fra prosjektoppdrag 1 772 000
05 Inntekter fra sentral opplæring 16 462 000
06 Inntekter fra rådgivning 9 492 000 28 789 000
4522 Statens forvaltningstjeneste, jf. kap. 1522
01 Inntekter fra generell rådgivning
overfor departementene innen EDB-drift
134 000
03 Driftsvederlag 2 Akademika 1 845 000
04 Inntekter 2 Norsk lysingsblad 47 278 000
05 Inntekter fra publikasjoner 742 000
07 Parkeringsinntekter 825 000 50 824 000
4545 Ventelønn, jf. kap. 1545
01 Refusjon statlig virksomhet m.v. 19 565 000 19 565 000
4546 Yrkesskadeforsikring, jf. kap. 1546
01 Premie yrkesskadeforsikring 52 707 000 52 707 000
4547 Gruppelivsforsikring, jf. kap. 1547
01 Premieinntekter gruppelivsforsikring 22 364 000 22 364 000
4583 Salg av eiendom i Pilestredet Park, jf. kap. 1583
39 Salg av eiendom 150 000 000 150 000 000
4590 Aetat, jf. kap. 1590
04 Salgsinntekter m m 333 000
80 Innfordret misbruk av dagpenger 30 000 000
81 Innfordret feilubetalte attføringsytelser 10 000 000 40 333 000
4591 Arbeidsmarkedstiltak, jf. kap. 1591
02 Opplæringstjenester 1 660 000 1 660 000
4593 Aetats salg av arbeidsmarkedstjenester, jf. kap. 1593
01 Driftsinntekter 278 400 000
02 Utbytte 12 000 000 290 400 000
5445 Statsbygg, jf. kap. 2445
39 Avsetning til investeringsformål 710 000 000 710 000 000
5446 Salg av eiendom, Fornebu
01 Leieinntekter 2 000 000 2 000 000
5670 Renter og utbytte fra Entra Eiendom AS
80 Renter lån til Entra Eiendom AS 55 000 000
81 Utbytte Entra Eiendom AS 40 000 000 95 000 000
Sum Samlede inntekter 1 507 115 000
Sum departementets inntekter 1 507 115 000

II

Postering av bonus og rabatter

Stortinget samtykker i at det enkelte departement eller den virksomhet departementet bemyndiger som et ledd i ordningen med bonus og rabatter, kan nettoføre som utgiftsreduksjon på vedkommende utgiftspost tilbakebetalt bonus og rabatt, også om tilbakebetalingen refererer seg til kjøp i tidligere år.

III

Partistøtte

Stortinget samtykker i at Arbeids- og administrasjonsdepartementet i 2001 på bakgrunn av valgresultatet ved kommune- og fylkestingsvalget i 1999 og endelig bevilgning på kap. 1530 Tilskudd til de politiske partier, postene 71, 72, 73 og 74, kan beregne nye satser for 2001 for postene:

 • Post 71 Støtte per stemme til de politiske partiers kommuneorganisasjoner.
 • Post 72 Grunnbeløp til kommunestyregruppene.
 • Post 72 Representanttillegg til kommunestyregruppene.
 • Post 73 Støtte per stemme til de politiske partiers fylkesorganisasjoner der det foreligger søknad fra ungdomsorganisasjonene.
 • Post 73 Støtte per stemme til de politiske partiers fylkesorganisasjoner der det ikke foreligger søknad fra ungdomsorganisasjonene.
 • Post 74 Grunnbeløp til fylkestingsgruppene.
 • Post 74 Representanttillegg til fylkestingsgruppene.

IV

Fullmakter som vedrører Statsbygg direkte

Stortinget samtykker i at Statsbygg i 2001 kan:

 1. Omdisponere mellom
  1. postene 30-36 under kap. 1580 Bygg utenfor husleieordningen,
  2. postene 30-91 under kap. 2445 Statsbygg,
  3. post 24 og postene 30-91 under kap. 2445 Statsbygg.
 2. Omdisponere fra post 21 Spesielle driftsutgifter til post 30 Investeringer på kap. 1582 Utvikling av Fornebuområdet og kap. 1583 Utvikling av Pilestredet Park.
 3. Uten framlegg for Stortinget og såfremt det kan dekkes av reguleringsfondet:
  1. avvike driftsbudsjettet,
  2. avvike investeringsbudsjettet, postene 30-91, med inntil 175 mill. kroner.
 4. Overskride
  1. kap. 2445 Statsbygg, postene 30-91, med et beløp som tilsvarer inntekter fra salg av eiendommer, samt medregne ubenyttede inntekter fra salg av eiendom ved beregning av overført beløp,
  2. andre departementers byggebevilgninger som stilles til disposisjon for Statsbygg mot tilsvarende innsparing under kap. 1580 Bygg utenfor husleieordningen/kap. 2445 Statsbygg, post 33 Reserve for byggepro-sjekter.
 5. Iverksette enkeltprosjekter eller utvide igangsatte større prosjekter der bruker/fagdepartement har nødvendige leiemidler innenfor eget budsjett.
  1. For prosjekter inntil 25 mill. kroner (fullmaktsprosjekt) er fullmakten begrenset til å inngå forpliktelser innenfor en samlet -kostnadsramme på 150 mill. kroner utover gitt bevilgning på kap. 2445 Statsbygg, post 30 Igangsetting av byggeprosjekter.
  2. For kurante prosjekter er fullmakten begrenset til å inngå forpliktelser innenfor en ramme på 1 mrd. kroner til videreføring/ferdigstilling av prosjekter som igangsettes innenfor bevilgningen på kap. 2445 Statsbygg, post 30 Igangsetting av byggeprosjekter.
 6. Godskrive det enkelte prosjekt med innbetalt dagmulkt, konvensjonalbot og erstatning for misligholdt entreprise, ved at innbetalingen blir postert i statsregnskapet på vedkommende investeringspost som en utgiftsreduk-sjon.
 7. Godkjenne salg, makeskifte og bortfeste av eiendom som forvaltes av Statsbygg eller av andre statlige etater som ikke har egen fullmakt til å avhende eiendom til en verdi av 150 mill. kroner i hvert enkelt tilfelle og for inntil 300 mill. kroner totalt i terminen.
 8. Godkjenne kjøp av eiendom finansiert ved salgsinntekter, innsparte midler eller midler fra reguleringsfondet for inntil 75 mill. kroner i hvert enkelt tilfelle, og for inntil 150 mill. kroner totalt, utover bevilgningen på kap. 2445 Statsbygg, post 49 Kjøp av eiendom.

V

Andre bygge- og eiendomsfullmakter

Stortinget samtykker i at Arbeids- og administrasjonsdepartementet i 2001 kan:

 1. Overdra til underpris eller vederlagsfritt eiendommer og bygninger som har vært disponert av statlige spesialskoler, grunnskoler og videregående skoler, til kommuner og fylkeskommuner. Fullmakten gjelder kun når ansvaret for virksomheten overtas av kommunen/fylkeskommunen eller det ikke er mulig å oppnå full pris.
 2. Foreta bortfeste, salg og makeskifter av eiendommer som er nødvendig ved disponering av statens eiendommer på Fornebu for inntil 1 mrd. kroner, samt reinvestere inntekter ved bortfeste, salg, makeskifter i samme område for inntil 25 mill. kroner.
 3. Godkjenne at staten v/Statsbygg i forbindelse med etterbruksarbeidet på Fornebu inngår i selskapsdannelser med formål å påvirke en gunstig eiendomsutvikling på Fornebu, slik at den langsiktige økonomiske avkastning for staten øker.
 4. Foreta de salg og makeskifter som er nødvendig ved disponering og avvikling av statens eiendommer i Pilestredet Park.
 5. Feste bort til underpris en nærmere spesifisert statlig eiendom i Pilestredet Park og/eller på Haugerud (begge i Oslo) til Studentsamskipnaden for utbygging av studentboliger.

VI

Tilsagnsfullmakt

Stortinget samtykker i at Arbeids- og administrasjonsdepartementet i 2001 kan:

 1. Gi tilsagn for inntil 357,376 mill. kroner ut over gitt bevilgning under kap. 1591, post 70.
 2. Gi tilsagn for inntil 900,061 mill. kroner ut over gitt bevilgning under kap. 1592, post 70.

Fullmakten skal nyttes for å sikre gjennomføringen av tiltaksaktiviteten i 2001, samt tiltaksaktivitet i begynnelsen av år 2002 jf. omtale under kap. 1591 og kap. 1592.

VII

Fullmakt til å ettergi rente- og avdragsfrie lån.

Stortinget samtykker i at Arbeids- og administrasjonsdepartementet kan ettergi rente og avdragsfrie lån gitt til arbeidsmarkedstiltak for yrkeshemmede der dette blir vurdert som nødvendig for å sikre den videre driften.