Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

1 Kap. 524 Utlendingsnemnda


1 Kap. 524 Utlendingsnemnda


1.1 Bakgrunn

I forbindelse med etableringen av Utlendingsnemnda 1. januar 2001, er lov av 24.061988 nr. 64 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) endret, blant annet ved at §§38a og 38b ble tilføyd. I en ny odelstingsproposisjon som vil bli fremlagt snarest vil det bli foreslått endringer i begge paragrafene. Det ene forslaget til endringer gjelder reglene for antall nemndmedlemmer (legmedlemmer) i den enkelte sak som behandles i nemnd. Det andre gjelder endringer i kriteriene for personlig fremmøte.

Etter de regler som tidligere er vedtatt, skal fire nemndmedlemmer og en nemndleder avgjøre saker som behandles i nemnd. Klager som anmoder om det skal kunne gis anledning til personlig fremmøte. I asylsaker skal adgang til personlig fremmøte som hovedregel gis.

Etter en nærmere vurdering har departementet kommet til at den vedtatte behandlingsformen blir for ressurskrevende, og unødig tung for å oppnå formålet med blant annet økt rettssikkerhet og tillit til de avgjørelser som treffes. Tatt i betraktning at det også har vært et høyere antall asylsøknader de siste årene enn hva som ble lagt til grunn da reglene for Utlendingsnemnda ble vedtatt, er det med den vedtatte behandlingsformen grunn til å være bekymret for saksbehandlingstiden. På denne bakgrunn foreslår departementet, i odelstingsproposisjonen som snart blir fremmet for Stortinget, endringer i utlendingsloven §§ 38a og 38b. Forslaget innebærer en reduksjon i antall nemndmedlemmer i den enkelte nemnd fra 4 til 2 og endringer i kriteriene for å gi klagere adgang til personlig frammøte for nemnda.

1.2 Kort om innholdet i odelstingsproposisjonen som snart skal fremmes

Kommunal- og regionaldepartementet vil foreslå at antall nemndmedlemmer reduseres fra fire til to i den enkelte nemnd. Regjeringen mener at en slik reduksjon ikke vil svekke rettssikkerheten eller tilliten til nemnda. I alle saker som behandles i nemnd vil flertallet fortsatt bestå av nemndmedlemmer (legmedlemmer). Som det vil fremgå nedenfor, foreslås det at ett nemndmedlem i hver nemnd alltid skal være oppnevnt etter forslag fra en humanitær organisasjon. Dette bør sikre tilstrekkelig bredde i sammensetningen av den enkelte nemnd.

Nemndmedlemmer deles inn i to grupper bestående av personer foreslått av Kommunal- og regionaldepartementet, Utenriksdepartementet og Norges Juristforbund i en gruppe og av humanitære organisasjoner i den andre gruppen. Den enkelte nemnd vil bli satt med ett medlem fra hver gruppe.

Begrunnelsen for forslaget om å endre adgangen til personlig fremmøte for nemnda, er behovet for større fleksibilitet. Departementet mener at det bør legges mer vekt på om personlig fremmøte vil kunne være av betydning for avgjørelsen av den enkelte sak. Det er ikke gitt at personlig fremmøte vil ha betydning for avgjørelsen av alle asylsaker. Det vil være naturlig å forskriftsfeste noen kriterier for når personlig fremmøte skal gis. Det skal tas hensyn til barns situasjon i denne vurderingen.

Forslagene har vært på muntlig høring. De fleste fremmøtte høringsinstansene kunne akseptere å redusere antall nemndmedlemmer til to dersom de humanitære organisasjonene skulle være representert i alle nemndene, forutsatt at det ikke gjøres endringer i adgangen til personlig fremmøte for asylsøkere. De høringsinstansene som har ytret seg, bortsett fra en, gikk imot forslaget om å endre adgangen til personlig fremmøte for nemndene.

Endringsforslaget vil etter Regjeringens syn ikke være i strid med de sentrale hensyn som lå bak beslutningen om å etablere Utlendingsnemnda som et uavhengig og domstolsliknende organ. Heller ikke etter den tidligere vedtatte ordlyden var det gitt at alle asylsøkere ville få anledning til å møte personlig. Endringen åpner for større fleksibilitet i forhold til beslutninger som gjelder personlig fremmøte, og sikrer at fremmøte gis i de saker der nemnda antar at dette kan ha betydning for avgjørelsen.

1.3 Administrative og økonomiske konsekvenser

I St.prp. nr. 1 (2000-2001) ble det lagt til grunn at nemnda skal treffe 7500 vedtak pr. år, hvorav 3000 vedtak i nemnd med personlig fremmøte. I tillegg ble det lagt til grunn at nemnda skal fatte vedtak i 400 saker i nemnd, men uten personlig fremmøte. De samme forutsetningene legges fortsatt til grunn.

I St.prp. nr. 1 (2000-2001) foreslås det en bevilgning til Utlendingsnemnda under kap. 524 på 111309000 kroner fordelt med kr56300000 på post 1Driftsutgifter og kr55009000 på post 21Spesielle driftsutgifter, nemndbehandling. Den foreslåtte reduksjonen i antall nemndmedlemmer fra 4 til 2 vil si at den enkelte nemnd vil bestå av 1 leder og 2 medlemmer, mot tidligere 1 leder og 4 medlemmer.

Dette medfører at utgiftene til godtgjørelse, reiser og opphold blir redusert med i alt 11,2mill. kr. Som en konsekvens av dette foreslås bevilgningsforslaget på kap.524 Utlendingsnemnda, post 21 Spesielle driftsutgifter, nemndbehandling jf. St.prp. nr. 1 (2001-2001) redusert med 11,2 mill. kr.

Forslaget om endring av kriterier for behandling med personlig oppmøte vil kunne innebære en reduksjon av antall saker med personlig frammøte. Da det er knyttet stor usikkerhet til hvor mange færre saker med personlig frammøte dette kan føre til, er det ikke beregnet noen reduksjon av utgiftene som følge av dette forslaget.

Det administrative arbeidet i Utlendingsnemnda vil bli enklere når nemndene blir mindre, bl.a. fordi arbeidet knyttet til innkalling, utbetalinger og bilagsregistreringer mv. blir redusert. Det er imidlertid ikke lagt opp til noen reduksjon i utgiftene på post 1 Driftsutgifter for nemnda i 2001. Det forutsettes i stedet at eventuelle frigjorte ressurser som følge av endringene settes inn for å redusere restanser og saksbehandlingstiden, særlig i asylsaker.

1.4 Forslag

Det foreslås at bevilgningen på kap. 524 Utlendingsnemnda, post 21 Spesielle driftsutgifter, nemndbehandling reduseres med 11,2mill.kr til 43,809mill.kr, i følge endringsforslaget i Ot.prp. «Om lov om endringer i utlendingsloven». Det vises for øvrig til postomtale under kap. 524 post 21 i St.prp. nr. 1 (2000-2001) for Kommunal- og regionaldepartementet.

I tillegg foreslås det å endre kapittelbetegnelsen fra Klagenemnd for utlendingssaker til Utlendingsnemnda.


Til toppen