Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

2 Kap. 520 Utlendingsdirektoratet,...


2 Kap. 520 Utlendingsdirektoratet, post 1 Driftsutgifter


I St.prp. nr. 1 (2000-2001) foreslås det en bevilgning til drift av Utlendingsdirektoratet under kap. 520, post 1 Driftsutgifter på kr 251333000. Det er da lagt til grunn at hovedtyngden av flyktningene som følge av krigen i Kosovo vil vende tilbake til hjemlandet innen utgangen av 2000. På bakgrunn av dette er det ikke foreslått ekstra bevilgninger over Utlendingsdirektoratets driftsbudsjett for 2001.

Regjeringen legger fortsatt til grunn at langt de fleste av kosovoflyktningene skal vende tilbake til Kosovo. På bakgrunn av en anmodning fra FNs administrasjon i Kosovo (UNMIC) er det imidlertid bestemt at barnefamiliene skal få bli i Norge frem til mars 2001. I tillegg til dette har politiet hatt problemer med å avvikle avhør og effektuere vedtak så raskt som opprinnelig forutsatt. Utlendingsdirektoratet vil derfor ikke kunne behandle asylsøknadene fra denne gruppen innen utgangen av 2000 slik som planlagt.

Gjennomføringen av tilbakevendingen av flyktningene fra Kosovo vil derfor ta noe lenger tid enn det som er lagt til grunn i St.prp. nr. 1 (2000-2001), og hovedtyngden av flyktningene vil sannsynligvis tidligst vende tilbake i løpet av mars-april 2001.

Senere tilbakevending av kosovoflyktningene og et langsommere tempo i avhørene hos politiet vil medføre et merbehov på Utlendingsdirektoratets driftsbudsjettsbudsjett i 2001. Dette knytter seg i første rekke til økt saksbehandlingskapasitet, administrasjon av et større mottaksapparat, merarbeid i forbindelse med tilbakevending samt økt informasjonsvirksomhet i forhold til det som er lagt til grunn i St.prp. nr. 1 (2000-2001).

Merbehovet knyttet til senere tilbakevending og behandling av kosovosaker kommer i tillegg til at direktoratets driftsbudsjett for øvrig er stramt i 2001. Dette skyldes bl.a. at asylintervjuene har vist seg å være mer ressurskrevende enn det som ble lagt til grunn da direktoratet overtok oppgaven fra politiet 01.07.00, og da forslag til statsbudsjett ble utarbeidet i august 2000.

Merbehovet på kap. 520, post 1 Driftsutgifter er foreløpig anslått til 19,5 mill. kr i 2001, hvorav 14,5 mill. kr er knyttet til endrede forutsetninger med hensyn til flyktningene fra Kosovo og 5 mill. kr er knyttet til tiltak for å redusere saksbehandlingstiden. Dette vil være et minimum for at direktoratet gradvis skal kunne forbedre situasjonen med hensyn til saksbehandlingstider etter hvert som gamle restanser bygges ned, omorganiseringen og nye rutiner fungerer tilfredstillende, og de nyrekrutterte saksbehandlerne er ferdig opplært.

På bakgrunn av det ovennevnte foreslår Regjeringen at bevilgningen for 2001 på kap. 520, post 1 Driftsutgifter økes med 19,5 mill. kr til kr270833000, hvorav 11,2 mill. kr foreslås omdisponert fra kap. 524, post 21 Spesielle driftsutgifter, nemndbehandling, jf. kap. 524, post 21 Spesielle driftsutgifter, nemndbehandling.


Til toppen