Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

3 Kap. 520 Utlendingsdirektoratet,...


3 Kap. 520 Utlendingsdirektoratet, post 21 Spesielle driftsutgifter, statlige mottak


Bevilgningsforslaget på kap. 520 post 21 Spesielle driftsutgifter, statlige mottak er basert på at Utlendingsdirektoratet vil ha behov for 12000-13000 plasser i statlige mottak i 2001. Det er da lagt til grunn at hovedtyngden av de i underkant 4500 kosovoflyktningene som nå befinner seg i statlige mottak har vendt tilbake til Kosovo innen årsskiftet 2000/2001.

Siden gjennomføringen av tilbakevendingen av flyktningene fra Kosovo vil ta noe lenger tid enn det som er lagt til grunn i budsjettet for 2001, jf. kap. 520, post 1 Driftsutgifter, vil det være et merbehov knyttet til drift av statlige mottak for asylsøkere på anslagsvis 100 mill. kr i neste års statsbudsjett. Det er da lagt til grunn at om lag 4000 kosovoflyktninger oppholder seg i mottak i gjennomsnitt 3 måneder i første halvår av 2001, og at øvrige budsjettforutsetninger ikke endres. Disse flyktningene er ikke lenger førsteårsflyktninger, og utgiftene er således ikke ODA-godkjent.

På bakgrunn av det ovennevnte foreslår Regjeringen at bevilgningen for 2001 på kap. 520, post 21 Spesielle driftsutgifter, statlige mottak økes med 100 mill. kr til kr 1191800000.

Regjeringen gjør oppmerksom på at det er svært stor usikkerhet knyttet til forutsetningene som ligger til grunn for budsjettbehovet på kap. 520, post 21 Spesielle driftsutgifter, statlige mottak. I tillegg til at det i tiden fremover er svært stor usikkerhet knyttet til antall flyktninger som vender tilbake til hjemlandet, er det bl.a. meget stor usikkerhet med hensyn til ankomsten av asylsøkere og antall flyktninger som blir bosatt i kommunene. Det kan derfor være nødvendig å komme tilbake til en ytterligere justering av bevilgningsbehovet på kap. 520, post 21 Spesielle driftsutgifter, statlige mottak i forslag til revidert budsjett våren 2001.


Til toppen