Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

4 Kap. 521 Bosetting...


4 Kap. 521 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere (jf. kap. 3521), post 72 Tilbakevending for flyktninger, kan overføres


I Regjeringens forslag til budsjett for 2001 er det lagt til grunn at hovedtyngden av flyktningene fra Kosovo vil vende tilbake i løpet av 2000. Siden tilbakevendingen til Kosovo trolig vil ta noe lengre tid enn tidligere antatt, jf. kap. 520, post 1 Driftsutgifter, vil dette medføre et mindrebehov i statsbudsjettet for 2000 og et merbehov i neste års budsjett på anslagsvis 30 mill. kr på kap. 521 post 72 Tilbakevending for flyktninger.

Bevilgningen på kap. 521, post 72 Tilbakevending for flyktninger er overførbar. Etter Regjeringens vurdering vil det derfor være hensiktsmessig at bevilgningen i 2000 fortsatt holdes av til utbetaling av tilbakevendingsstøtte, og at et mindrebehov i inneværende år overføres til budsjettet for 2001.

På bakgrunn av det ovennevnte foreslår Regjeringen at bevilgningen på kap. 521, post 72 Tilbakevending for flyktninger ikke reduseres, og at et mindrebehov i 2000 overføres til budsjettet for 2001.

På bakgrunn av den store usikkerheten knyttet til tilbakevending av flyktninger vil Regjeringen om nødvendig komme tilbake til bevilgningsbehovet på kap. 521, post 72 Tilbakevending for flyktninger i forslag til revidert budsjett våren 2001.


Til toppen