Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

5 Kap. 3521 Bosetting...


5 Kap. 3521 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere (jf. kap. 521), post 1 Tilbakevending av flyktninger


Utgifter til tilrettelegging for at flyktninger skal kunne vende tilbake til sine hjemland kan i samsvar med OECD/DACs statistikkdirektiv godkjennes som offisiell utviklingshjelp.

På bakgrunn av endrede forutsetninger med hensyn til tilbakevending av kosovoflyktninger foreslår Regjeringen at et mindrebehov på anslagsvis 30 mill. kr overføres fra budsjettet for 2000 til budsjettet for 2001, jf. kap. 521, post 72 Tilbakevending for flyktninger. Dette får konsekvenser for beløpet Norge har anledning til å innrapportere som bistand (ODA-midler) både i 2000 og 2001.

I budsjettet for 2000 er det vedtatt at Norge skal inntektsføre 62 mill. kr av utgiftene knyttet til tilbakevending over kap. 3521, post 1 Tilbakevending for flyktninger. Dette er 10 mill. kr lavere enn det Norge maksimalt har anledning til. På bakgrunn av dette foreslår Regjeringen i nysalderingen av budsjettet for 2000 at beløpet som inntektsføres over kap. 3521, post 1 Tilbakevending for flyktninger reduseres med 20 mill. kr, til 42 mill. kr.

Videre foreslår Regjeringen at beløpet som skal innrapporteres i 2001 økes med 30 mill. kr, til 47 mill. kr. Dette er i tråd med forutsetningen om at utgiftene knyttet til tilbakevending av flyktninger skal innrapporteres som bistand, jf. St.prp. nr. 1 (2000-2001) for Kommunal- og regionaldepartementet.


Til toppen