Litteraturliste

Litteraturliste

Ad hoc Touch Screen Task force (2003): Report to the Secretary of State.

Dette er rapporten til gruppen som ble opprettet som en følge av bekymringer knyttet til sikkerheten til DRE-valgutstyr (Direct Recording Electronic (inkludert pekeskjermer)). Gruppens mandat var å drøfte disse bekymringene og komme med en anbefaling. Gruppen identifiserte fire områder for anbefaling: Sikkerhet, papirkvittering, velgeridentifisering, og uavhengig verifisering.

Alvarez, R. Michael og Jonathan Nagler (2001): ”The Likely Consequences of Internet Voting for Political Representation”, Loyola Law Review 34: 1115-1154.

Alvares, Michael og Thad Hall (2004): Point, Click Vote. The future of Internet Voting. Brookings Institution Press

Forfatterne argumenterer for mer eksperimentering når det gjelder Internett-stemmegivning. De mener man ikke kan vite hvor gode argumenter for og imot Internett-stemmegivning er om ikke systemene er testet ut i ordentlige valg.De hevder at Internett-stemmegivning bør prøves ut i liten skala, og at de må evalueres på en vitenskapelig måte.

Ansolabehere, Stephen og Charles Stewart (2005): “Residual Votes Attributable to Technology”, The Journal of Politics 67: 365-389.

Arbetsgruppen for e-röstning og demokrati(2002): E-Röstning. En antologi. Ju2002E.

Dette er den første rapporten til den svenske arbeidsgruppen for IT og demokrati. Rapporten er en samling innlegg fra gruppens medlemmer angående elektronisk stemmegivning.

Auer, Andreas (2005): "The European Union and e-voting" i Trechsel, Alexander H. & Fernando Mendez (2005), The European Union and e-voting : addressing the European Parliament's internet voting challenge. London: Routledge.

Berinsky, Adam J., Nancy Burns og Michael W. Traugott (2001): “Who Votes by Mail? A Dynamic Model of the Individual-Level Consequences of Voting-By-Mail Systems”, Public Opinion Quarterly 65: 178-197.

Blais, André og Agnieszka Dobrzynska (1998): ”Turnout in electoral democracies”, European Journal of Political Research 33: 239-261.

Bruck, Shuki, David Jefferson, and Ronald L. Rivest (2001). A Modular Voting Architecture ("Frogs'') http://theory.lcs.mit.edu/~rivest/BruckJeffersonRivest-AModularVotingArchitecture-doc.pdf

Buchstein, Hubertus (1997): “Bytes that bite: The Internet and deliberative democracy”, Constellations 4: 248-263.

Bullock, Charles S. og M. W. Hood (2002): “One Person—No Vote; One Vote; Two Votes: Voting Methods, Ballot Types, and Undervote Frequency in the 2000 Presidential Election”, Social Science Quarterly 83: 981-993.

California Internet Voting Task Force (2000): A report on the Feasability of Internet Voting.

Dette er rapporten fra gruppen som ble satt sammen for å utrede mulighetene for å innføre Internett-valg i California. Rapporten slår fast at i Internett-stemmegivning bare må ses på som et alternativ til papirstemmegivning i overskuelig framtid. De foreslår en utviklingsprosess delt inn i to faser. I den første fasen bør all Internett-stemmegivning foregå i valglokalet for å ha bedre kontroll over teknologien. Deretter i fase to skal stemmegivningen flyttes ut av valglokalet.

Caltech/MIT (2004): Electronically. Voting Technology Project Working paper # 12 http://vote.caltech.edu/media/documents/wps/vtp_wp12.pdf.

Castberg, Frede (1947): Norges statsforfatning. Bind I. Oslo: Akademisk forlag.

Choe, Yonhyok (1997): How to Manage Free and Fair Elections. A Comparison of Korea, Sweden and the United Kingdom. Göteborg: Göteborg Studies in Politics.

Christin, Thomas og Alexander H. Trechsel (2005): Analysis of the 26th September ballot as held in four Geneva municipalities. E-Democracy Center. Geneva University.

Christensen, Dag Arne, Rune Karlsen & Bernt Aardal (2004): På vei mot e-demokratiet? Forsøkene med elektronisk stemmegivning ved kommune- og fylkestingsvalget 2003. Rapport 2004. Oslo: Institutt for samfunnsforskning.

"Code of Good Practice in Electoral Matters" CDL-AD(2002)023rev http://www.venice.coe.int/docs/2002/CDL-AD(2002)023rev-e.asp

van Dijk, Jan A.G.M (2005): The Deepening Divide. Inequality in the Information Society. London: Sage

Drechsler, Wolfgang og Ülle Madise (2004) ”Electronic Voting in Estonia” i Norbert Kersting and Harald Baldersheim (red.) Electronic Voting and Democracy: A Comparative Analysis, London: Palgrave Macmillan, 2005, 193-225.

Dette er en gjennomgang av situasjonen i Estland opp til 2002.

e-Voting security study. Issue 1.2 (2002): http://www.samfunnsforskning.no/files/rapp_07.pdf/

The Electoral Commission (2003): The Shape of Elections to Come. A Strategic Evaluation of the 2003 Pilot Schemes. London: The Electoral Commission

Dette er kommisjonens evaluering av forsøkene i 2003. Gjennomgangen av e-valg i Storbritannia i kapittel 4 bygger i stor grad på denne rapporten.

Elklit, Jørgen og Palle Svensson (1997): ”What makes an election free and fair?” Journal of Democracy 8 (3): 32-46.

Fairweather, N Ben og Simon Rogerson (2002): Technical options report. Centre for Computing and Social Responsibility School of Computing, De Montfort University, Leicester.

Fairweather, Ben and Simon Rogerson (2002): ”Internet Voting – Well at Least it’s Modern” The Journal of Representative Democracy, 39.

Franklin, Mark N. (1996): ”Electoral Participation”, i Lawrence LeDuc, Richard Niemi og Pippa Norris, red. Comparing Democracies: Elections and Voting in global Perspective. Thousand Oaks, CA: Sage.

Fridtun, Dag (2005): Tillit til elektroniske valg. Masteroppgave. Oslo:Universitetet i Oslo, Institutt for Informatikk.

Fund, John (2004): Stealing Elections. How Voter Fraud Threatens Our Democracy. San Fransisco: Encounter Books.

Funk, Patricia (2004): “Is there an expressive function of Law? An empirical analysis of voting laws with symbolic fines”. Upublisert notat. Stockholm School of Economics. ( http://www.hhs.se/NR/rdonlyres/5E4F6B09-D249-46A8-81D2-24F08FDE3D1E/0/PFExpressive_Function.pdf)

Geser, Hans (2004): Electronic Voting in Switzerland, kapittel 6 i Kersting og Baldersheim: Electronic Voting and Democracy. A Comparative Analysis, Palgrave, London, 2004.

Geys, Benny (2005). “Explaining voter turnout: A review of aggregate-level research”, Electoral Studies (under trykking).

Gibson, Rachel (2001): “Elections Online: Assessing Internet Voting in Light of the Arizona Democratic Primary”, Political Science Quarterly 116: 561-583.

Internet Policy Intstitute (2001): Report of the National Workshop on Internet Voting: Issues and Research Agenda. Mars 2001.

I desember 1999 utstedet President Clinton et memorandum der han anmodet at the National Science Foundation undersøkte mulighetene for bruk av Internett-teknologi i forbindelse med valg. Som en konsekvens av dette ble det i USA i 2000 arrangert en nasjonal konferanse med dette tema. I sluttrapporten skisseres problemer og en strategi for videre forskning omkring temaet. Som nevnt ovenfor har det enn så lenge kommet lite ut av denne rapporten.

Jansen, Arild & Dag Wiese Schartum (2005): Informasjonssikkerhet : rettslige krav til sikker bruk av IKT. Bergen: Fagbokforlaget.

Jefferson, David, Aviel D. Rubin, Barbara Simons og David Wagner (2004): Secure Electronic Registration and Voting Experiment ( SERVE). Rapport.

Rapporten er en kritisk gjennomgang av sikkerheten knyttet til SERVE (Secure Electronic Registration and Voting Experiment), et Internett basert valgsystem som ble utviklet for det amerikanske forsvarsdepartementet. Rapporten anbefaler at SERVE ikke tas i bruk.

Jones, Douglas W. (2004): "Auditing Elections". Communications of the ACM Vol.47, issue 10. ACM Press.

Karlsen, Rune, Bernt Aardal og Dag Arne Christensen (2005): «Elektronisk stemmegivning. De første norske erfaringer». I: Jo Saglie & Tor Bjørklund, red., Lokalvalg og lokalt folkestyre, s. 122-141. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Karp, Jeffrey A. og Susan A. Banducci (2000): ”Going Postal: How All-Mail Elections Influence Turnout”, Political Behavior 22: 223-239.

Kenski, Kate 2005. “To I-Vote or Not to I-Vote? Opinions About Internet Voting from Arizona voters”, Social Science Computer Review 23: 293-303.

Kersting, Norbert og Harald Baldersheim (red., 2004): Electronic Voting and Democrazy. A Comparative Analysis. London: Palgrave MacMillan

Denne antologien har utgangpunkt i en workshop om elektronisk stemmegivning som fant sted i 2002. Boken er delt inn i tre deler. Den første delen er en introduksjonsdel der hovedspørsmålene angående e-valg diskuteres. Den andre delen består av kapitler som tar for seg e-valg i noen utvalgte land. I del tre inngår kapitler som tar for seg ulike pilotforsøk og holdninger til e-valg.

Kitcat, Jason (2003): "The uncertain nature of elections to come". Response and analysis to the electoral Commission’s evaluation of the 2003 electoral pilot schemes and the Government’s own response to the evaluation. The free e-democracy project ( www.free-project.org).

Denne artikkelen er, som det framgår av tittelen, et svar på kommisjonens rapport, og er spesielt kritisk til at det ikke er gjennomført noen sikkerhetsanalyser under eller etter forsøkene.

Kitcat, Jason (2004): ”Source availability and e-voting: an advocate recants”. Communications of the ACM Vol. 47, issue 10. ACM Press.

Laver, Michael (2004): ”Analysing Structures of Party preference in Electronic Voting Data” Party Politics 10:521-542

Liburd, Soyini (2004): An N-version Electronic Voting System. Caltech/MIT Voting Technology Project Working paper # 17 http://vote.caltech.edu/media/documents/wps/vtp_wp17.pdf

Lijphart, Arend 1997. “Unequal Participation: Democracy’s Unresolved Dilemma”, American Political Science Review 91: 1-14.

Magleby, David B. (1987): “Participation in Mail Ballot Elections”, Western Political Quarterly 40: 79-91.

McLean, Iain (1989): Democracy and New Technology. Cambridge: Polity Press.

Morris, Dick (1999): Vote.com. Los Angeles: Renaissance Books.

The National Election Committee: E-Voting System – Overviewhttp://www.vvk.ee/elektr/docs/Yldkirjeldus-eng.pdf

Newman, Terry (2003): "Tasmania and the Secret Ballot", Australian Journal of Politics and History 49: 93-101.

New York Times (2001): 36 days. The Complete Chronicle of the 2000 Presidential Election Crisis. New York: Times Books.

Niemi, Richard G. og Paul S. Herrnson (2003): ”Beyond the Butterfly: The Complexity of U.S. Ballots”, PS: Political Science & Politics 36: 317-326.

NOU 2001:10 Uten penn og blekk.
http://odin.dep.no/fad/norsk/publ/utredninger/NOU/002001-020005/index-dok000-b-n-a.html

Norris, Pippa (2001): The Digital Divide. Cambridge: Cambridge University Press.

Norris, Pippa (2004a): “E-Voting as the Magic Ballot? The Impact of the Internet on Electoral Particiapation and Civic Engagement.” Notat. Boston: John F. Kennedy School of Government, Harvard University.

Norris, Pippa (2004b): "Will New Technology Boost Turnout?" i Norbert Kersting and Harald Baldersheim (red.) Electronic Voting and Democracy: A Comparative Analysis, London: Palgrave Macmillan, 2005, 193-225.

Kapitlet diskuterer om stemmegivning via Internett kan øke valgdeltakelsen. Norris diskuterer teknologiske, sosiale og praktiske barrierer, samt analyserer de britiske forsøkene fra 2003. Kapitlet konkluderer med at det er liten grunn til å tro at valgdeltakelsen vil øke ved å innføre Internett-stemmegivning.

Nygård, Beate (2003a): Frie og rettferdige valg? En normative-empirisk analyse av de første direkte stortingsvalgene i Norge. Hovedoppgave. Oslo: Institutt for statsvitenskap.

Nødtvedt, Einar (2002): Stemmegivning og informasjons- og kommunikasjons­teknologi. Vedlegg til Ot.prp.nr.45. Rapporten kan leses på http://www.dep.no/krd/norsk/publ/otprp/016001-050016/ved002-bn.html

Bakgrunnen for denne rapporten var et ønske fra Kommunal- og regionaldepartementet om å supplere Valglovutvalgets innstilling med en tilleggsrapport som tok sikte på å analysere muligheter og begrensninger ved bruk av IKT i selve valghandlingen.

Olsson, Anders R (2001): E-röstning – En lägesrapport. Stockholm, IT Kommissionen, Rapport 35/2001.

Denne rapporten er en kartlegging av kunnskapsfronten når det gjelder e-valg skrevet på bestilling av den svenske IT-kommisjonen i 2001. Rapporten gjør rede for hvilke krav som bør stilles til et e-valgsystem, og drøfter argumenter for og i mot e-valg.

Qvortrup, Matt 2005. “First past the Postman: Voting by Mail in Comparative Perspective”, The Political Quarterly 76: 414-419.

Pratchett, Lawrence (2002): The Implementation of electronic voting in the UK. De Montfort University, University of Essex.

Reynolds, Andrew og Marco Steenbergen (2005): ”How the world votes: The political consequences of ballot design, innovation and manipulation”, Electoral Studies (under trykking).

Rumbaugh, James, Jacobson, Ivar & Booch, Grady (2004): The unified modeling language reference manual 2nd ed Boston : Addison-Wesley.

Rønning, Wenche M., Astrid M. Sølvberg og Christin Tønseth (2005): “Voksnes bruk av PC og Internet: Digitale skillelinjer er der fremdeles”, Samfunnsspeilet (SSB) nr. 3/05 (pp. 21-28).

Røsland, Geir (2004): Remote Electronic Voting. Hovedoppgave. Universitetet i Bergen.

Oppgaven tar spesielt for seg kryptering av stemmen ved Internett-stemmegivning

Saby, R.S. (1918): ”Absent-Voting in Norway”, American Political Science Review 12: 296-300.

Schartum, Dag Wiese og Lee A. Bygrave (2004): Personvern i informasjonssamfunnet: en innføring i vern av personopplysninger. Bergen: Fagbokforlaget.

Schneier, Bruce (2004): Secrets and lies : digital security in a networked world. Indianapolis, Ind., Wiley

Schorn, Heiner (2002): Säkerhetskrav för internetröstning – en analys av skillnader mellan konception och realisering, Human IT 1-2/2002, s.163-188.

Selker, Ted & Goler, Jonathan: The SAVE System: Secure Architecture for Voting

Shuki Bruck, David Jefferson & Ronald Rivest (2001): A modular Voting Architecture (”frogs”) Caltech/MIT Voting Technology Project Working paper # 3. http://www.vote.caltech.edu/media/documents/wps/vtp_wp3.pdf

Southwell, Priscilla L. og Justin Burchett (1997):”Survey of Vote-by-Mail Senate Election in the State of Oregon”, PS: Political Science & Politics 30: 53-57.

SOU 2004:111, Ny vallag.

Sturgis, Daniel (2005): "Is Voting a Private Matter?" Journal of Social Philosophy 36: 18-30.

Wand, Jonathan N, Kenneth W. Shotts, Jasjeet S. Sekhon, Walter R. Mebane, Michael C. Herron og Henry E. Brady (2001): “The Butterfly Did It: The Aberrant Vote for Buchanan in Palm Beach County, Florida”, American Political Science Review 95: 793-810.

Watt, Bob (2002): “Human Rights and Remote Voting by Electronic Means”. RepresentationThe Journal of Representative Democracy 39 (3). London: The McDougall Trust.

Westholm, Hilmar (2002): “E-Democracy Goes Ahead. The Internet as a Tool for Improving Deliberative Policies?”, i R. Traunmüller og K. Lenk, red. Electronic Government. First International Conference, EGOV 2002. Berlin: Springer.

Aall, Jørgen (2004): Rettsstat og menneskerettigheter. Bergen: Fagbokforlaget.

Aardal, Bernt (1997): «Valg». I: Øyvind Østerud, Kjell Goldmann & Mogens N. Pedersen, red., Statsvitenskapelig leksikon, s. 280-281. Oslo: Universitetsforlaget.

Aas, Patricia (2005): Evaluating the suitability of EML 4.0 for the Norwegian Electoral System – a prototype approach. Masteroppgave. Oslo: Universitetet i Oslo, Institutt for Informatikk http://wo.uio.no/as/WebObjects/theses.woa/wa/these?WORKID=28266

Standarder

  • NS 7799:2005: Styringssystem for informasjonssikkerhet, beskrivelse med veiledning for bruk.
  • NS-ISO/IEC 17799:2005: Informasjonsteknologi, administrasjon av informasjonssikkerhet.
  • ISO/IEC 27001:2005: Information technology -- Security techniques -- Information security management systems – Requirements.
  • NS-ISO 17025: Akkreditering av prøvings- og kalibreringslaboratorier.
  • ISO/IEC 15408-1:2005: Information technology -- Security techniques -- Evaluation criteria for IT security -- Part 1: Introduction and general model
  • ISO/IEC 15408-2:2005: Information technology -- Security techniques -- Evaluation criteria for IT security -- Part 2: Security functional requirements
  • ISO/IEC 15408-2:2005: Information technology -- Security techniques -- Evaluation criteria for IT security -- Part 3: Security assurance requirements
Til toppen