Driftsbudsjett og driftsrekneskap for 2009

Årsrapport 2009

Løyvning og forbruk, utstyrsinnkjøp og investeringar.

Løyving og forbruk på kap. 500, post 1 Driftsutgifter


Tabell 2: Disponibel løyving og reelt forbruk på kap. 500, post 1 (i 1 000 kr)

Løyvingar ifølgje saldert budsjett for 2009 

141 500

Overført frå 2008

6 877

Endring i løyvinga jf. St.prp. nr. 67 og Innst. S. nr. 355 (2008–2009)

1 000

Lønnsregulering 

1 070

Sum disponibel løyving 2009

150 447

Rekneskap 2009

141 784

Mindreutgift

8 663

 
Refusjonar og inntekter: 
Meirinntekter under kap. 3500, post 1 Tilfeldige inntekter  
Samtykke til overskriding av kap. 585, post 1 mot innsparing på kap. 500, post 1 
Refusjonar under kap. 3500, post 16 Refusjon av fødselspengar/adopsjonspenger 
Refusjonar under kap. 3500, post 18 Refusjon av sjukepengar 

126
–245
1 294
1 295

Sum refusjonar og inntekter

2 470

Reell mindreutgift

11 133


Mindreforbruket kjem av at midlar sette av til planlagde utval og prosjekt ikkje har blitt nytta eller prosjekta ikkje har blitt gjennomført fullt ut. Noko av mindreforbruket kjem av at det har teke lengre tid å rekruttere til ledige stillingar enn planlagt. I 2009 blei IKT-driftsutgiftene lågare enn budsjettanslaget.

Spesifisert rekneskap for 2009


Tabell 3: Spesifisert rekneskap 2009 (i 1 000 kr)

Nemning

Rekneskap 2009

Lønn og godtgjersler

105 288

Maskinar, inventar, utstyr

2 093

Forbruksmateriell 1

 1 204

Reiseutgifter m.m.

9 274

Kontortenester m.m. 2

 4 903

Konsulenttenester 

3 033

Vedlikehald og drift av maskinar m.m. 3

3 268

Vedlikehald av bygg og anlegg

697

Drift av bygningar, lokalleige

12 024

Sum 

141 784

 Notar til rekneskapen:

  1. inkluderer kostnader ved elektroniske tenester som nettverk, fjernaksess og betalingsformidling m.m.
  2. utgifter til trykking, kunngjeringar, abonnement, porto, telefon m.m.
  3. service- og vedlikehaldsavtalar.

Fordeling av utgifter per avdeling/eining

Figuren viser fordelinga av dei rekneskapsførte utgiftene per avdeling/eining. Visse fellesutgifter som husleige, straum, IKT og anna blir ikkje fordelte på kvar enkelt avdeling.

Figur 5: Rekneskapsførte utgifter per avdeling/eining
Rekneskapsførte utgifter per avdeling/eining

Løyving og forbruk på kap. 500, post 45 Større utstyrsinnkjøp og investeringar


Tabell 4: Disponibel løyving og reelt forbruk på kap. 500, post 45 (i 1 000 kr)

Nemning 

Rekneskap 2009

Løyvingar ifølgje saldert budsjett for 2009 

1 000

Overført frå 2008 

3 627

Sum disponibel løyving 2009 

4 627

Rekneskap 2009 

1 540

Mindreutgift 

3 087


Løyvinga på posten blir nytta til større utstyrsinnkjøp og vedlikehald i departementet, i hovudsak i samband med investeringar i IKT-utstyr og -system. Som følgje av at Servicesenteret for departementa (DSS) er tenesteleverandør for IKT til departementet, blir vurderinga av behovet for større investeringar og tidspunktet for å gjennomføre dei styrt av DSS. Mindreforbruket kjem av at dei melde investeringane i 2009 frå DSS ikkje blei gjennomførde eller ikkje blei utbetalte i løpet av året.

Spesifisert rekneskap


Tabell 5: Spesifisert rekneskap 2009 (i 1 000 kr)

Nemning 

Rekneskap 2009

Maskinar, nettverk og periferiutstyr 1

1 182

Diverse investeringar 2

359

Sum

1 540

  1. pc-ar og anna
  2. systeminvesteringar knytte til IKT og oppussing av lokale.

Frå arkivet. Foto: KRD

Til toppen